مزایده فروش 110 میلیون تومان انواع سنگ ساختمانی

نوشته شده توسط : در : 1396/10/24 11:14 (255 نمایش)

 

کلاسه اجرایی  960066 شعبه دوم اجرای مدنی دادگستری صومعه سرا موضوع محکومیت مالی ایمانعلی امامی ۱۶۶۷۶۱۸ ریال در حق محمد حسین یوسفی و شرکت ستاسازه پویا در قبال محکوم له محكوم عليه اقدام به تعرفه سنگهای ساختمانی نما تعرفه که پس از توقیف و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی، اینک از طریق مزایده بفروش می رسد. مشخصات اموال

1- نوع سنگ: سنگ تراورتن عباس آباد بدون ساب، قیمت سنگ بقرار متر مربع (ریال): 270/000، مقدار ( متر مربع ) : ۱۴۰۰، قیمت کل ردیف : 2378/000/00  

2- نوع سنگ: سنگ تراورتن بی موج حاجی آباد ، قیمت سنگ بقرار متر مربع ( ریال ): 450/000 مقدار (متر مربع) :۶۵۰ . قیمت کل ردیف : 292/500/000

۳- نوع سنگ : سنگ تراورتن سیلور خط قرمز، قیمت سنگ بقرار متر مربع (ریال ): 600/000. مقدار ( متر مربع ):۳۰۰، قیمت كل ردیف: 418/000/000  

4 - نوع سنگ: سنگ تراورتن سوپر به عرض 6۰ ، قیمت سنگ بقرار متر مربع (ریال ):  1/000/000   ، مقدار (متر مربع): ۵۰، قیمت کل ردیف : 50/000/000

۵- نوع سنگ: سنگ مرمریت دره باغ ، قیمت سنگ بقرار متر مربع (ریال) : 400/000، مقدار ( متر مربع ) : ۱۰۰ ، قیمت کل ردیف:40/000/000 

6 -نوع سنگ: سنگ تراورتن بی موج عباس آباد . قیمت سنگ بقرار متر مربع (ریال ): 550/000، مقدار (متر مربع): ۳۰۰ ، قیمت کل رديف: 165/000/000 . مجموع كل:   1/105/500/000ریال (یک میلیارد و یکصدو پنج میلیون و پانصد هزار ریال . اینک از طریق مزایده با حضور نماینده محترم دادستان در تاریخ 1396/11/4 روز چهارشنبه روز چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۱ در محل استقرار اموال واقع در دو گور روبروی پمپ بنزین صنایع سنگ پرشین بفروش می رسد . طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده اموال را از نزدیک مشاهده سپس در مزایده شرکت نمایند. هر کس از قیمت پایه بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ضمنا خریدار باید في المجلس ۱۰ درصد قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری ۲۱۷۱۳۹۴۵۰۸۰۰3 سیبای بانک ملی واریز و فیش را به دفتر شعبه تحویل نماید ضمنا برنده مزایده مابقی مبلغ را باید حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری واریز نمایید در غیر این صورت مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد و کلیه هزینه های اجرایی به عهده خریدار می باشد.

ح ۵۹۱۲ مدیر اجرای احکام مدنی شعبه ۴ دادگستری صومعه سرا - رافع

 

 

 

 

کلیدواژه ها: