مزایده فروش هشت و نیم میلیون تومان سنگ ساختمانی

نوشته شده توسط : در : 1396/10/23 13:53 (223 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده کلاسه ۹۶۰۵۵۱ اجرایی آقای محمد حسین صبحی محکوم به پرداخت مبلغ 85/000/000  ریال در حق آقای احسان خاوری و مبلغ 7/320/000  ریال حق الاجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه سنگ، توقیف و به مبلغ 85/000/000  ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 1396/11/01  از ساعت ۸ الی ۹ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختلاف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶ و ۱۴ مجتمع شوراهای حل اختلاف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

منفرد - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختلاف بیرجند

 

 

کلیدواژه ها: