مزایده فروش 55 میلیون تومان سنگ ساختمانی

نوشته شده توسط : در : 1396/10/21 16:26 (33 نمایش)

در پرونده کلاسه 940020 اجرای احکام مدنی شعبه دوم مياندورود مطابق دادنامه 9109981984200719-12/11/91 صادره از شعبه دوم

دادگاه محکوم علیه نصرت اله تادری و غیره محکوم هستند به پرداخت 600،322،632 ریال در حق محکوم له بانک ملت با وکالت احمد قائمی محکوم علیه اقدام به معرفی مقداری سنگ ساختمان جهت استیفای محکوم به از محل آن نموده ارزش این مقدار سنگ ساختمانی برابر 552،000،000 ریال برآورد گردیده و از طریق مزایده در تاریخ 96/11/7  روز شنبه از ساعت 10 الی 11 صبح به فروش می رسد. متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت اطلاعات بیشتر به دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی میاندرود مراجعه نمایند. مزایده از قیمت کارشناسی فوق شروع و برنده آن کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده باشد از برنده مزایده فی المجلس ده درصد بهای پیشنهادی اخذ و بقیه حداکثر یک ماه دیگر دریافت خواهد شد. برنده باید بقیه مبلغ را بصورت کامل پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. بدیهی است تحویل مال مورد مزایده تابع تشریفات قانونی خواهد بود.م/الف

 مدیر اجرای احکام مدنی شعبه دوم میاندورود-محسن نامدار

 

کلیدواژه ها: