مزایده فروش 350 تن سنگ مرمریت کرم آباده

نوشته شده توسط : در : 1396/10/17 9:56 (31 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده کلاسه 308/94 و 960157 اجرای احکام شورای حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 449 مورخ 1393/11/26  صادره از شورای حل اختلاف آباده محکوم علیه آقای حسن بیدکی فرزند عبدالرسول محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  150/000  ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1393/9/30  در حق محکوم له محمود الهام خواه و پرداخت مبلغ  2/150/000  ریال نیم عشر دولتی در حق دولت و به موجب دادنامه شماره 156 مورخ 1394/5/31  صادره از شورای حل اختلاف آباده نامبرده محکوم است به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/750/000 ریال نیم عشر دولتی در حق دولت که در قبال مبالغ فوق مقدار تقریبی 350 تن سنگ از نوع مرمریت کرم آباده که 200 تن این موجودی تک کوپ به قیمت 55000 تومان و 150 تن این موجودی دو کوپ به قیمت 38/000  تومان هر تن توقیف و کارشناس به مبلغ شانزده میلیون و هفتصد و شصت هزارتومان ارزیابی و نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ که موصون از اعتراض مانده لذا نظر به اینکه در نظر است اموال فوق از طریق مزایده حضوری برای روز شنبه 1396/11/7  ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام شورا به فروش برسد.خریداران در صورت تمایل سه روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام نسبت به بازدید از اموال مذکور اقدام و مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت مزایده را قبول نماید برنده مزایده مکلف است ده درصد قیمت مزایده را فی المجلس به عنوان سپرده تسلیم اجرا نماید .محکوم له می تواند مانند سایرین در امر مزایده شرکت نماید.اما مأمورین اجرا و کسانی که مباشر امر فروش هستند و اقربا آنان تا درجه سوم سببی و نسبی نمی توانند در امر خرید شرکت نمایند.

 

693/م الف – قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف آباده-علیرضا نعمت الهی

 

 

 

کلیدواژه ها: