مزایده فروش 346 متر مربع سنگ ساختمانی

نوشته شده توسط : در : 1396/10/16 10:24 (249 نمایش)

در پرونده کلاسه 951983 ش احکام مدنی حل اختلاف قائم شهر موضوع اجرائیه له آقای حسن حمیدی علیه آقای مجید ابراهیمی به موجب دادنامه شماره 320 صادره از شعبه اول شورای حل اختلاف قائم شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 20/000/000  ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سیصد و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  95/4/8 لغایت یوم  الادا در حق خواهان همچنین در پرونده کلاسه 951351 ش احکام مدنی حل اختلاف قائم شهر موضوع اجرائیه  له حسن حمیدی علی آقای مجید ابراهیمی به موجب دادنامه شماره 46 صادره از شعبه اول  حل اختلاف  قائم شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ  40/000/000  ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 135/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/1/10  لغایت زمان پرداخت در حق خواهان صادر گردید همچنین در پرونده کلاسه 951352 ش احکام مدنی حل اختلاف قائم شهر له آقای حسن حمیدی علیه آقای مجید ابراهیمی به موجب دادنامه 242 صادره از شعبه اول شورای حل اختلاف قائم شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ  20/000/000  ریال بابت اصل خواسته و  مبلغ سیصد و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/3/8   لغایت زمان پرداخت همچنین در پرونده کلاسه 951783 ش احکام مدنی  حل اختلاف قائم شهر موضوع اجرائیه آقای له حسن حمیدی علیه مجید ابراهیمی به موجب دادنامه 529 صادره از شعبه اول شورای حل اختلاف قائم شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت 40/000/000  ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/050/000  ریال هزینه دادرسی و خسارت  تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/6/7  لغایت زمان پرداخت  همچنین در پرونده کلاسه 952007 ش احکام  مدنی حل اختلاف قائم شهر موضوع اجرائیه آقای  له حسن حمیدی علیه مجید ابراهیمی به موجب دادنامه 157 صادره از شعبه اول شورای حل اختلاف قائم شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت 20/000/000  ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 350/000  ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/2/11  لغایت زمان پرداخت همچنین در پرونده کلاسه 960312 ش احکام مدنی حل اختلاف قائم شهر موضوع اجرائیه آقای له حسن حمیدی علیه مجید ابراهیمی به موجب دادنامه 890 صادره از شعبه اول شورای حل اختلاف قائم شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت 20/000/000  ریال بابت اصل خواسته 600/000  ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/10/7  لغایت زمان پرداخت همچنین در پرونده کلاسه 960313 ش احکام مدنی حل اختلاف قائم شهر موضوع اجرائیه آقای له حسن حمیدی علیه مجید ابراهیمی به موجب دادنامه 825 صادره از شعبه اول شورای حل اختلاف قائم شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت 60/000/000  ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/600/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/9/9  لغایت  زمان پرداخت که در اجرای مفاد اجرائیه ها اموال محکوم علیه به شرح ذیل توقیف گردیده است.

اموال توقیفی عبارتند است از :میزانی از سنگ تراورتن گردوئی عباس آباد به میزان 3460 متر مربع می باشد در زمان بازدید سنگ های ساختمانی تعرفه شده در سنگ فروشی منتظران قائم به طور صحیح و سالم بوده و در ابعاد مناسب اجرایی ساختمانی قرار مشاهده گردیده است

نظریه کارشناسی

برابر بررسی های به عمل آمده و با توجه به کمیت و کیفیت و سایر جهات و عوامل ذیدخل سنگهای ساختمانی دپو شده به مقدار 346 متر مربع جمعا به مبلغ  250/000/000 ریال (دویست و پنجاه میلیون ریال) تعیین و اعلام می گردد.

این اجرائی در نظر دارد اموال توقیفی مورد نظر را از طریق مزایده حضوری از ساعت 9 الی 10 صبح شنبه  مورخ 96/10/30   در دفتر اجرای احکام مدنی به فروش برساند مزایده بر مبنای قیمت کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد از برنده مزایده 10 درصد بهای مورد مزایده فی المجلس و مابقی ظرف مهلت یکماه وصول خواهد شد چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت مابقی بهای اموال اقدام نشود مبلغ ده درصد واریزی پس از کسر سایر هزینه های اجرائی به نفع دولت ضبط خواهد شد متقاضیان می توانند ظرف 5 روز قبل از موعد مزایده جهت رویت اموال و هماهنگی به این اجرا مراجعه نمایند

تاریخ انتشار 11/10/96

م الف 36087/70/96

دادورز اجرای احکام مدنی حل اختلاف قائم شهر

 

 

کلیدواژه ها: