مزایده فروش 222 متر سنگ پلاک تراورتن ابلق قهوه ای

نوشته شده توسط : 59EA65A0-48F4-49BF-904F-1323C1790AAB در : 1396/10/3 10:16 (258 نمایش)

در پرونده کلاسه 951535 اجرایی رای صادره از شعبه 122 شورای حل اختلاف ملایر آقای منوچهر تاجوک محکومند به پرداخت مبلغ 390/260/49 ریال بعنوان اصل خواسته در حق آقای حمید شیرازی مقدم و مبلغ  1/575/000 ریال  بعنوان نیم عشر دولتی لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت ذمه خویش اقدامی نکرده اند این اجرا به درخواست محکوم له اقدام به توقیف اموالی بشرح ذیل نموده که در تاریخ 96/10/3 ساعت 11 الی 12 اقدام به عملیات مزایده جهت تادیه دین محکوم علیه مینماید معهذا کسانی که تمایل  به شرکت در مزایده دارند میتوانند در مدت 5 روز قبل از روزیکه برای فروش معین شده است اموال مشروحه ذیل را ملاحظه نمایند مقدار 222 متر مربع سنگ پلاک تراورتن ابلق قهوه ای کرم به عرض 40 طول از نوع درجه 3 زرین کاری شده که بهای کل سنگها مجموعا به مبلغ  44/400/000  ریال میباشد بدیهی است برنده مزایده کسی تلقی میگردد که بهترین قیمت  را پیشنهاد نماید میبایست ده درصد فی را فی المجلس و مابقی را ظرف مدت یکماه تادیه کند

مدیر اجرای احکام حقوقی  شورای حل اختلاف ملایر

 

 

کلیدواژه ها: