مزایده فروش 130 متر تراوتن شکلاتی

نوشته شده توسط : 59EA65A0-48F4-49BF-904F-1323C1790AAB در : 1396/10/1 10:19 (257 نمایش)

بموجب پرونده  کلاسه 950958/2 له معصومه صفرپور جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرائی اموال مشروحه زیر متعلق  به موجب به محکوم علیه غلامحسین جوادیان توقیف و توسط کارشناس ارزیابی و مقرر شد در مورخ 96/10/18 از ساعت 9 الی 12 از طریق مزایده حضوری در محل دفتر  شعبه دوم اجرای مدنی ساری بفروش برسد و قیمت ارزیابی از میزان ارزیابی شده شروع و به  کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ضمنا 10% سپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد

مال مورد مزایده عبارت است از:سنگ فروشی آقای رحمت احمدی به آدرس ساری جاده جویبار 500 متر بعد از کامیونداران سنگ فروشی احمدی که مقداری از سنگ های ساختمانی متعلق به خوانده آقای غلامحسین جوادیان می باشد.

1-سنگ ساختمانی تراورتن شکلاتی یزد-فی واحد به ریال260/000  ریال-متراژ 130-مبلغ به ریال33/800/000 

2- سنگ ساختمانی مرمریت ارسنجان  فی واحد به ریال 200/000 ریال متراژ مربع 25-مبلغ به ریال 5/000/000 

3-سنگ پله مرمریت ارسنجان-فی واحد به ریال 300/000  ریال-متراژ مربع60 -مبلغ به ریال 18/000/000

4- سنگ پله تبریز درجه 2 فی واحد به ریال 350/000 متراژ مربع 25 مبلغ به ریال 8/750/000

5-سنگ پله گرانیت نهبندان-فی واحد به ریال 450/000 -متراژ مربع 75-مبلغ به ریال 33/750/000  

جمع کل: 99/300/000  ریال با توجه به موارد ذکر شده فوق قیمت پنج مورد سنگ مذکور جمعا به مبلغ 99/300/000   ریال ارزیابی و تعیین می گردد.

دفتر اجرای احکام خانواده ساری

 

 

کلیدواژه ها: