مزایده فروش 455 عدد سنگ پله

نوشته شده توسط : 59EA65A0-48F4-49BF-904F-1323C1790AAB در : 1396/9/30 10:42 (247 نمایش)

برابر دادنامه 9409971946200962 و پیروان مفاد برگ اجرائیه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بهشهر موضوع پرونده اجرائی 950308 احکام مدنی محکوم علیه آقای حسن گنجعلی فرزند گل محمد محکوم است به پرداخت 852500000 ریال اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از مورخه 94/3/10و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له سعید صادق صادقی با وکالت محمد حسن رضوی و همچنین نیم عشر دولت نظر به اینکه محکوم علیه موصوف با وصف ابلاغ مفاد آن معمول  نداشته فلذا اموال مشارالیه اموال معادل محکوم به و هزینه اجرائی و بشرح ذیل تامین و توقیف گردیده است اموال معادل محکوم علیه موصوف ابلاغ مفاد برگ اجرائیه بوی در فرجه قانونی اقدامی را در جهت اجرا مفاد آن معمول نداشته فلذا اموال مشارالیه اموال معادل محکوم به و هزینه اجرائی و بشرح ذیل تامین و توقیف  گردیده است اموال مورد تعرفه شامل ساختمانی واقع در بهشهر خ قائم ک اشکاران روبروی مجتمع مسکونی ارمین 14 می باشد مشخصات اموال سنگ پله به ابعاد ضخامت 0/025 و عرض 35 سانتی متر و طول یک متز به تعداد 455 عدد متراژ کل 160 متر مربع از قرار هر متر مربعی 450000 ریال مجوعا 72000000 ریال و سنگ پله به ابعاد ضخامت0/025 و عرض 35 سانتی متر و طول 1/20 متر به تعداد 39  عدد متراژ کل 16 متر مربع از قرار هر متر مربعی 687500 ریال مجموعا 11000000 ریال نظریه کارشناسی با توجه به موارد یاد شده اموال تعرفه شده مبلغ 83000000 ریال برابر با مبلغ هشت میلیون و سیصد هزار تومان براورد گردید نتیجتا اموال موصوف به منظور حفظ و نگهداری آن تحویل حافظ گردیده اموال موضوع توقیف برای روز دوشنبه 96/10/18 ساعت 10 صبح الی 12 از طریق مزایده و در اجرای احکام مدنی محاکم عمومی شهرستان بهشهر  و بر اساس قیمت پایه بفروش میرسد طالبین میتوانند جهت  کسب اطلاع بیشتر و در مدت پنج روز قبل  از روزیکه برای فروش معین شده است اموال موضوع مزایده را ملاحظه نمایند  ضمنا مال موضوع آگهی متعلق به کسی خواهد شد که بالاترین قیمت را در جلسه حضوری مزایده و بصورت کتبی قبول کرده باشد توجها باینکه دایره اجرای احکام مامور اجرا می تواند پرداخت بهای مال مورد مزایده را عندالانقضا بوعده سپرده پس از کسر هزینه مزایده  به نفع دولت ضبط و تجدید می گردد ضمنا تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام آن صورت  خواهد گرفت

 

م الف 6159/20/96 قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری بهشهر

کلیدواژه ها: