مزایده فروش 300 متر سنگ پله کرم

نوشته شده توسط : 59EA65A0-48F4-49BF-904F-1323C1790AAB در : 1396/9/28 10:20 (225 نمایش)

به موجب پرونده960131 اجرای احکام  حقوقی  دادگستری نی ریز در نظر دارد 300متر سنگ پله کرم به اندازه های 138*35 و 179*35 را به قیمت 257/930/000  ریال (قیمت کارشناسی)به فروش برساند.ضمنا آدرس سنگ ها نی ریز کارخانه سنگ بری جنب پمپ بنزین دلخوش و مالک آن امین حسن پور می باشد

مزایده راس ساعت 10:30 مورخه 96/10/18 در محل  اجرای احکام حقوقی دادگستری نی ریز برگزار و به بالاترین قیمت پیشنهادی خریداری نمایند به فروش می رسد لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از انجام مزایده به اجرای  احکام حقوقی دادگستری نی ریز مراجعه تا اقدامات قانونی جهت بازدید از اموال مورد نیاز انجام گیرد

شرایط مزایده:

1-مزایده با قیمت پایه فوق الذکر شروع می گردد

2-ده درصد مبلغ پیشنهادی از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است ظرف یک ماه باقی مانده ثمن معامله (مزایده) را پرداخت نماید در غیر اینصورت ده درصد مبلغ اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تمدید خواهد شد.

3-مورد مزایده به کسی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهد شد 

20947/م الف-داود پاک نیت

مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان نی ریز

 

 

کلیدواژه ها: