مزایده فروش انواع سنگ تراورتن

نوشته شده توسط : 59EA65A0-48F4-49BF-904F-1323C1790AAB در : 1396/9/27 11:10 (306 نمایش)

کلاسه اجرائی 9600066 شعبه دوم اجرای مدنی دادگستری صومعه سرا موضوع محکومیت مالی ایمانعلی امامی1667618044 ریال در حق محمد حسین یوسفی و شرکت سنا سازه پویا در قبال محکوم له محکوم  علیه اقدام به تعرفه سنگ های ساختمانی نما تعرفه که پس از توقیف و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی اینک از طریق مزایده بفروش می رسد.

مشخصات اموال

1- نوع سنگ:سنگ تراورتن عباس آباد بدون ساب قیمت سنگ بقرار متر مربع 270/000(ریال): مقدار متر مربع :1400 قیمت کل ردیف378/000/000

2-نوع سنگ:سنگ تراورتن بی موج حاجی آباد قیمت سنگ بقرار متر مربع 450/000(ریال) مقدار متر مربع :650 قیمت کل ردیف : 292/500/000 

3- نوع سنگ:سنگ تراورتن سیلور خط قرمز قیمت سنگ بقرار متر مربع600/000 (ریال) مقدار متر مربع:300 قیمت کل ردیف 180/000/000

4- نوع سنگ:سنگ تراورتن سوپر به عرض 60 قیمت سنگ بقرار متر مربع 1/000/000(ریال): مقدار متر مربع:50 قیمت کل ردیف50/000/000

5- نوع سنگ:سنگ مرمریت دره باغ قیمت سنگ بقرار متر مربع 400/000(ریال) مقدار متر مربع 100 قیمت کل ردیف 400/000/000

6-نوع سنگ:سنگ تراورتن بی موج عباس آباد قیمت سنگ به قرار متر مربع 550/000(ریال): مقدار متر مربع:300 قیمت کل ردیف:165/000/000مجموع کل: 1/105/500/000 ریال (یک میلیارد و یکصد و پنج میلیون . پانصد هزار ریال

اینک از طریق مزایده با حضور نماینده محترم دادستان در تاریخ96/10/13روز چهارشنبه از ساعت 9 الی 11 در محل استقرار اموال واقع در دوگور روبروی پمپ بنزین صنایع سنگ پرشین بفروش می رسد طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده اموال را از نزدیک مشاهده سپس در مزایده شرکت نمایند.هرکس از قیمت پایه بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ضمنا خریدار باید فی المجلس  10درصد قیمت پیشنهادی رابه حساب سپرده دادگستری  2171294508003  سیبای بانک ملی واریز و فیش را به دفتر شعبه تحویل نماید ضمنا برنده مزایده مابقی مبلغ را باید حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری واریز نمایید.در غیر این صورت مبلغ واریزی  بنفع دولت ضبط خواهد شد و کلیه هزینه های اجرایی به عهده خریدار می باشد

ح 5288 مدیر اجرای مدنی شعبه  2 دادگستری صومعه سرا- رافع

کلیدواژه ها: