مزایده فروش صد متر مربع تراورتن

نوشته شده توسط : 59EA65A0-48F4-49BF-904F-1323C1790AAB در : 1396/9/23 8:19 (263 نمایش)

در پرونده کلاسه 940128 اجرای احکام کیفری  دادسرای شهرستان کردکوی بهروز زاهد فرزند هوشمند بپرداخت40/000/000 ریال به اتهام تصرف عداوتی در حق دولت محکوم شده است که سمیه زاهد بعنوان شخص ثالث بابت جزای نقدی محکوم علیه بمقدار 100 مترمربع سنگ تراورتن را در جهت پرداخت دین محکوم علیه بعنوان مال معرفی نموده که پس از انجام کارشناسی و تعیین قیمت هر مترمربع بصورت مزایده حضوری بفروش میرسد طالبین خرید میتوانند پیشنهادات خود را در جلسه مزایده ارائه دهند.100 مترمربع سنگ تراورتن به رنگهای مختلف قرمز و شکلاتی جمعا به ارزش 48000000 ریال ارزیابی شده است.مکان: دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای کردکوی. زمان شنبه مورخ1396/10/16 1 – ساعت 10 الی 11 ساعت اداری شرایط مزایده (شرایط مزایده) 1- مزایده از مبلغی که توسط کارشناس تعیین شده است شروع و برنده مزایده کسی میباشد که بالاترین مبلغ را در جلسه پیشنهاد دهد 2- مزایده با حضور نماینده اجرای احکام مدنی و نماینده دادسرای شهرستان کردکوی صورت خواهد گرفت 3- برنده مزایده میبایست 10 درصد مبلغ مورد خرید را نقدا به شماره حساب سپرده دادگستری کردکوی واریز نماید. درصورتیکه الباقی مبلغ بمیزان 90 درصد را طی یکماه پرداخت نکند مبلغ 10 درصد پرداختی وی با توجه به ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی بنفع دولت ضبط خواهد شد 4- طالبین خرید میتوانند 5 روز قبل از اجرای مزایده با هماهنگی این اجرا از البسه معرفی شده بازدید نمایند 6- انتقال مال پس از انجام تشریفات قانونی و تائید صحت مزایده از ناحیه دادگاه صادرکننده دادنامه صورت خواهد گرفت.

4947- دادیار اجرای احکام دادسرای شهرستان کردکوی- پوریانی

 

کلیدواژه ها: