مزایده فروش 300 متر مرمریت کاشان و 500 متر مرمریت کاشان

نوشته شده توسط : 59EA65A0-48F4-49BF-904F-1323C1790AAB در : 1396/9/22 9:39 (251 نمایش)

در خصوص مزایده مربوط به کلاسه 129/96 اجرای مدنی شورای حل اختلاف فشافویه محکوم له مهدی مختاری محکوم علیه مجید مختاری که محکوم به پرداخت 126/950/000 یکصد و بیست و شش هزار و نهصد و پنجاه ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/770/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ سیصد هزار تومان بابت هزینه کارشناسی بابت نیم عشر دولتی در حق محکوم له گردیده است که اموال توقیفی شامل :

1- سنگ مرمریت کاشان حدوداً سیصد متر مربع به ارزش هر متر مربع 350/000 ریال طبق نظر کارشناسی

2- سنگ پله مرمریت کاشان حدوداً پانصد متر مربع به ارزش هر متر مربع 600/000 ریال طبق نظر کارشناسی که در آدرس شمس آباد بلوار بهارستان سنگبری رضا مختاری می باشد که توسط کارشناس رسمی دادگستری به میزان یاد شده ارزیابی گردید.

مزایده روز چهارشنبه مورخه 96/9/29 ساعت 11 در محل اجرای احکام فشافویه به آدرس حسن آباد فشافویه خیابان انقلاب خیابان شهید زندی انتهای خیابان دادگاه فشافویه برگزار می گردد خریدار ده درصد ثمن معامله را باید نقداً پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت در غیر این صورت ده درصد اخذ شده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد گردید

دادورز اجرای احکام شورای حل اختلاف بخش فشافویه

 

 

کلیدواژه ها: