مزایده فروش 335 متر تراورتن

نوشته شده توسط : 59EA65A0-48F4-49BF-904F-1323C1790AAB در : 1396/9/20 9:21 (263 نمایش)

در پرونده کلاسه 5/ح950299  اجرایی و به موجب دادنامه 95-0126 صادره از شعبه حقوقی محلات عمومی نجف آباد محکوم علیه اجرایی آقای مصطفی ادریسی محکوم است به پرداخت 108/324/000 ریال بابت محکوم به و هزینه دادرسی و غیره در حق محکوم له و مبلغ 4/500/000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری منتخب آقای مهندس محمد علی معین به شرح ذیل ارزیابی گردیده است:

335 متر مربع سنگ تراورتن به عرض چهل سانتی متر و طولهای متغیر واقع در سنگبری انجلس به ارزش 100/500/000 ریال تعیین می گردد.

با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسی اموال توقیف شده از طریق اجرای احکام حقوقی نجف آباد در تاریخ 139610/07 ساعت 10 صبح و در محل اجرای احکام به فروش می رسد. برنده مزایده شخصی است که از قیمت کارشناسی بالاترین قیمت را انتخاب که بایستی 10% آن را فی المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقی آن اقدام نماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار می گردد ضمنا خریدار می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال مورد نظر بازدید به عمل آورد

مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری نجف آباد

 

 

کلیدواژه ها: