مزایده فروش سنگ مصنوعی با رنگ های متفاوت

نوشته شده توسط : در : 1396/8/23 10:53 (210 نمایش)

به موجب پرونده نیابت شماره 962481 محکوم علیه موسی فرهادی هفشجانی فرزند غلامعباس محکوم گردیده است به پرداخت مبلغ 67326903 ریال وجه نقد بابت اصل خواسته و هزینه چاپ آگهی و کارشناسی در حق محکوم له خانم الهام صادقی فرزند عیدی محمد با توجه به عدم پرداخت مبالغ فوق و بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به اموال قید شده در ذیل برگه متعلق به محکوم علیهم از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس توصیف و ارزیابی شد و مقرر است از طریق مزایده راس ساعت 10 الی 11 روز شنبه مورخ 96/9/7 در دادگستری شهر کرد واحد اجرای احکام حقوقی با حضور نماینده دادستان محترم به فروش برسد و هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و می بایست فی المجلس 10 درصد مورد مزایده را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و قبض بانکی آن را به این شعبه تسلیم نماید و مابقی مبلغ را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده واریز نماید در غیر این صورت وجوه واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد این آگهی برای یکبار در روزنامه محلی منتشر همچنین در معابر عمومی الصاق خواهد شد شرکت در مزایده برای عموم آزاد است به استثنا مسئولین اجرا اقربای سببی و نسبی آنان ضمنا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند در مدت 5 روز قبل از مزایده از طریق این اجرا نسبت به چگونگی نحوه برگزاری مزایده کسب اطلاع نمایند.لازم به ذکر است شرکت کنندگان جهت حضور در جلسه مزایده می بایست 10 درصد قیمت پایه را به صورت چک تضمین شده بانکی فی المجلس ارائه نماید.اموال توقیف شده و قیمت کارشناس:تعداد سنگهای بازدید شده و قیمت آنها با توجه به ارزش روز در بازار به شرح ذیل برآورد می گردد

1--سنگ مصنوعی کرم رنگ 40*40 سانتیمتر به متراژ 300 ارزش هر متر 100000 جمع 30000000ریال

2- سنگ مصنوعی طوسی رنگ 40*40 سانتیمتر به متراژ 100 ارزش هر متر 100000 جمع 1000000 ریال

3-سنگ مصنوعی قرمز رنگ 40 *40 سانتیمتر به متراژ 100 ارزش هر متر 100000 جمع 10000000 ریال

4- سنگ مصنوعی قهوه ای رنگ 30*30 سانتیمتر به متراژ 50 ارزش هر متر100000 جمع 5000000 ریال

5- سنگ قلوه ای طوسی رنگ 30 *30 سانتیمتر به متراژ100 ارزش هر متر 100000 جمع 10000000 ریال

6- سنگ قلوه ای قرمز رنگ 30 *30 سانتیمتر به متراژ 100 ارزش هر متر 100000 جمع 10000000 ریال جمع 800 متراژ 80000000 ریال لذا ارزش روز اموال فوق در زمان بازدید به شرح جدول فوق برابر با 80000000 ریال هشتاد میلیون ریال می باشد.

 

دادورز اجرای احکام شعبه دادگستری شهرکرد

 

 

 

کلیدواژه ها: