مزایده فروش 600 متر سنگ گیوتین مرمریت

نوشته شده توسط : در : 1396/8/22 10:14 (220 نمایش)

اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان خمینی شهر در پرونده

 کلاسه 96/1311 له آقای پویا منتظر الظهور علیه آقای احمد سعیدی به خواسته مطالبه در نظر دارد 600 متر مربع سنگ گیوتین مرمریت کرم (1200 بسته نیم متری) را که کارشناس رسمی دادگستری 108/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده ساعت ده صبح روز سه شنبه در تاریخ 96/9/7 در محل اجرای احکام شورای حل اختلاف خمینی شهر واقع در بلوار پاسداران مجتمع شوراهای حل اختلاف خمینی شهر برگزار می گردد. طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی خمینی شهر - شهرک صنعتی دو شاخ - کوچه مصطفی کوهی - سنگبری نگین مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. 

خریدار کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید، خریدار می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد

اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان خمینی شهر

 

 

 

 

کلیدواژه ها: