مزایده فروش سنگ حکمی مشکی سرکان

نوشته شده توسط : در : 1396/8/21 10:25 (205 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960748 محکوم علیه اتابک زمردیان محکوم است به پرداخت مبلغ 649/672/768 ریال در حق محکوم له آقای سعید بیجاری و پرداخت مبلغ 4/808/231 ریال بابت حق الاجرا در حق صندوق و با توجه به تعرفه اموال به شرح زیر که جمعا به مبلغ 654/481/000 ریال کارشناسی شده است

1- سنگ گرانیت مشکی سرکان سوپر به ابعاد 12*40 به متراژ 11/04 متر مربع از قرار هر متری 2/800/000 ریال که جمعا به مبلغ 30/912/000 ریال می باشد

2- سنگهای حکمی مشکی سرکان ممتاز به متراژ 29 متر مربع از قرار هر متری 2/000/000 ریال که جمعا به مبلغ 8/400/000 ریال می باشد

3- تیر آهن لانه زنبوری 14 یک شاخه به مبلغ 4/000/000 ریال

4- ضایعات لوله و اتصالات آهنی به مقدار 1200 کیلوگرم از قرار هر کیلو گرم 12/000 ریال به مبلغ 14/400/000 ریال

5- قوطی 4*4 به تعداد 17 شاخه از قرار هر شاخه 2/600/000 ریال به مبلغ کل 35/100/000

6- قوطی8*4 به تعداد 4 شاخه از قرار هر شاخه 600/000 ریال به مبلغ کل 2/400/000 ریال

7-لوله گالوانیزه 110 به تعداد 11/5 شاخه از قرار هر شاخه 2/600/000 ریال به مبلغ کل 35/100/000 ریال

8- لوله گالوانیزه 63 به تعداد 10 شاخه از قرار هر شاخه 1/100/000 ریال به مبلغ کل 4/200/000 ریال

9- لوله فولادی 63 به تعداد 1 شاخه از قرار هر شاخه 670/000 ریال به مبلغ کل 670/000 ریال

10- رانرهای دوبل آلومینیومی جهت نماسازی به مقدار 56 متر به وزن 103/6 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 240/000 ریال به مبلغ 24/864/000 ریال

11- براکت آلومینیومی به همراه تسمه لرزه گیر به تعداد 200 عدد از قرار هر عدد 50/000 ریال به مبلغ 10/000/000 ریال

12- کلیپس استیل جهت نصب سنگ به تعداد 2000 عدد از قرار هر عدد به مبلغ 24/000 ریال به مبلغ 48/000/000 ریال

13- پیچ مهره گالوانیزه 10*30 به تعداد 2500 عدد به قیمت هر عدد 3/700 ریال به مبلغ 9/250/000 ریال

14- لوله پوشیفت 110 مارک یزد تعداد 50 شاخه به مبلغ 17/000/000 ریال

15- اتصالات پوشیفت مارک یزد به تعداد 140/000/000 عدد به مبلغ 21/000/000 ریال

16- دکتورهای مارک زیمنس آلمان تعداد 30 عدد به مبلغ 35/000/000 ریال

17- شیر فلکه های برنجی سایز 3 اینچ تعداد 10 عدد به مبلغ 17/000/000 ریال

18- سنگ مرمریت دهبید 60*40 و 40*40 به متراژ 100 متر مربع از قرار هر متر مربع یک میلیون و ششصد هزار جمعا به مبلغ 160/000/000 ریال که از طریق مزایده در روز چهار شنبه تاریخ 1396/9/1 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسند که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله  اقدام نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود . هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار است

 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

 

کلیدواژه ها: