مزایده فروش یک دستگاه ساب چهار کله متری

نوشته شده توسط : در : 1396/8/20 10:12 (215 نمایش)

مزایده اموال منقول اجرای احکام حقوقی شعبه 3 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کلاسه3/ج961855 له عزت اله کلانتری و علیه اکبر عمو شاهی مبنی بر مطالبه در تاریخ 96/9/13 ساعت 8/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیر زمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفی که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید . طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی شهرک صنعتی محمود آباد نبش خیابان 20 پلاک یک نزد حافظ اموال مسلم عضدی مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بهاء به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود . تسلیم اموال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. لیست اموال مورد مزایده:

1- یک دستگاه سنگ ساب چهار کله متری با پنج موتور گیربکس و تابلو برق مربوطه به ارزش تقریبی 38/000/000 ریال

2- یک عدد منبع آب فلزی گالوانیزه 500 لیتری مستعمل به ارزش تقریبی 1/100/000 ریال

3- تعداد 13 شاخه لوله 6 متری 4 اینچ گالوانیزه فلنج دار به همراه اتصالات قابل استفاده و مستعمل به ارزش تقریبی 13/000/000 ریال

4- دو عدد فرقان دستی مستعمل به ارزش تقریبی 500/000 ریال

5- پانزده عدد کپسول گاز یازده کیلویی به ارزش تقریبی 2/2500/000 ریال

6- یک عدد اسپلیت سامسونگ H/TU 20000 مدل plgee

7- upt  مستعمل به ارزش تقریبی 7/350/000 ریال

جمع کل 62/200/000 

1- سنگ میکا طرح چوب به عرض های 20 و 30 و 35و 45 سانتیمتر به صورت طولی به متراژ 2319/44 متر مربع از قرار هر متر مربع 280/00/000 ریال جمعا معادل 649/443/200 ریال ارزیابی گردید

2- سنگ مرمریت طولی به عرض های 30و 35 سانتیمتر و قطر 3 سانتیمتر به متراژ 36/96 متر مربع از قرار هر متر مربع 410/000 ریال جمعا معادل 15/153/600 ریال ارزیابی گردید

3- سنگ کف به ابعاد 30*30  و 35*35  سانتیمتر به متراژ 250 متر مربع از قرار هر متر مربع 240/000 ریال جمعا معادل 60/000/000 ریال ارزیابی گردید

4- سنگ ضایعات به متراژ حدودی 35 متر مربع جمعا 5/850/000 ریال ارزیابی گردید

جمع کل ارزش ریالی سنگ ها ردیف 1 الی 4 جمعا معادل730/446/800 ریال محاسبه و ارزیابی گردید. 

منصوری- دادورز اجرای احکام حقوقی اصفهان

 

 

 

کلیدواژه ها: