مزایده فروش 600 متر سنگ سیلور

نوشته شده توسط : در : 1396/8/19 10:21 (191 نمایش)

در پرونده کلاسه 9509981310700198 صادره از اجرای احکام شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت که بکلاسه 960141/ اجرایی ارجاعی ثبت دفتر اجرای احکام مدنی چالوس گردید محکوم علیه آقای رحمت اله سلطانی ف حسن محکوم است به پرداخت مبلغ675/374/905 ریال در حق محکوم له عزیزاله فلاحتی و مبلغ33/768/745 ریال نیم عشر در حق دولت باتوجه به معرفی مال از ناحیه محکوم علیه تعدادی سنگ ساختمانی واقع در چالوس شهرک شهید رجایی سنگ پارسیان در قبال مبلغ فوق الاشعار که توسط واحد اجرائیات به شماره 41-96-122 توقیف گردیده که کارشناس منتخب از مال توقیفی به متراژ 600 مترمربع سنگ تزئینی معروف به سنگ سیلور در ابعاد عرض 40 سانتی متر و در طولهای 1 متر تا 3 متر معروز به طول آزاد و ضخامت متوسط 18 میلی متر در کل به طول 1500 متر در عرض0/4 متر واقع در چالوس سردآبرود جاده تنکابن بعد از شهرک شهید رجایی روبروی برج رامیلا صنایع سنگ پارسیان بازدید که پس از بررسی های لازم و تحقیقات به عمل آمده و با توجه به کیفیت سنگ تعرفه شده و ابعاد آن و دیگر عوامل موثر ارزش ریال سنگ سیلور توقیف شده موجود از قرار هر متر مربع1/100/000  ریالی که کلا برای 600 متر مربع به مبلغ660/000/000 ریال ششصد و شصت میلیون ریال ارزیابی گردیده است که در روز شنبه مورخه96/9/11  ساعت 10 الی 10/30 در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری چالوس از طریق مزایده به فروش خواهد رسید.طالبین میتوانند در موعد مقرر در دفتر اجرای احکام مدنی چالوس حاضر تا در مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را خریدار باشند واگذار خواهد شد بهای مزایده برابر ماده 129 ق اجرای احکام مدنی ده درصد نقدا و مابقی حداکثر ظرف یکماه دریافت میگردد ضمنا طالبین میتوانند پنج روز قبل از موعد مزایده دراین اجرا حاضر تا ترتیب بازدید از مورد مزایده داده شود ضمنا چنانچه روز مزایده به هر دلیل تعطیل رسمی اعلام گردد روز بعد روز مزایده خواهد بود

م الف 10604

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان چالوس-دیوسالار

 

 

 

 

کلیدواژه ها: