مزایده فروش 660 متر تراورتن شکلاتی

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/8/18 11:12 (196 نمایش)

به استناد پرونده اجرایی به کلاسه 951811/3/ش صادره از سوی حوزه 12 شورای حل اختلاف یزد له تقی حاجی ابوالزاده و علیه محمد میرجلیلی محکوم علیه بابت محکوم به و نیم عشر دولتی هزینه دادرسی و نشر آگهی جمعا به مبلغ274/950/141 ریال در حق محکوم له و صندوق دولت مدیون میباشد که حسب اعلام و درخواست محکوم علیه اموال منقول از قبیل سنگ تراورتن شوکلاتی 660 متر مربع به قطر 2 عرض 40 طول به قیمت هر واحد 400/000 ریال متعلق به محکوم علیه توقیف و طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری به مبلغ264/000/000 ریال ارزیابی گردیده که جهت ادای قسمتی از دین محکوم علیه در روز سه شنبه مورخ1396/9/7 ساعت 9 الی 10 صبح از طریق مزایده در شعبه 3 اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان یزد واقع در زیرزمین دادگستری یزد به فروش می رسد طالبین می توانند جهت کسب بیشتر همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعت اداری در اجرای احکام شورای حل اختلاف یزد حاضر و کسب اطلاع نمایند و در صورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی خود را با همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ 10 درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره 2171295806004 نزد بانک ملی دادگستری واریز و فیش آن را ضمیمه درخواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت دربسته تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که بیشترین مبلغ را در تقاضای خود پیشنهاد داده باشد ضمنا تقاضائی که فاقد فیش 10 درصد سپرده باشد بدون اعتبار بوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد و در پایان وقت مزایده درب پاکت ها باز و قرائت خواهد شد و در حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود.

9188-مدیر دفتر اجرای احکام شورای حا اختلاف یزد-حاجی زاده

 

 

 

 

 

کلیدواژه ها: