مزایده فروش انواع سنگ آنتیک و قرنیز و تابلو سنگ

نوشته شده توسط : admin digisang در : 1396/8/17 10:3 (210 نمایش)

 در خصوص پرونده کلاسه 960463 مدنی له مهدی گیلانی نژاد علیه آقای امیر ناقل خانقاهی که ماله منقول محکوم علیه واقع در بابلسر-بلوار بسیج لوازم خانگی فانوس شهر توقیف گردیده شامل مصالح

1- سنگ آنتیک آجری به ابعاد 30 سانتی متر میزان مصالح120 واحد متر مربع

-سنگ آنتیک طرح آتشی به ابعاد30 سانتی متر میزان مصالح 20 واحد متر مربع

3-قرنیز سرامیکی(مشکی-سفید)ابعاد 60*12 میزان ابعاد 225 واحد متر طول

4- قرنیز طرح ایتالیا درجه 2 میزان مصالح112/5  واحد متر مربع

5-قرنیز طرح گل ورا کرم میزان مصالح 900 واحد متر مربع طول

6-سرامیک طرح لوزی در رنگهای طوسی قهوه ای سبز درجه 2 ابعاد45*30 میزان مصالح 205 واحد متر مربع

7-سرامیک آجرنما مشکی درجه 2 ابعاد 60*30 میزان مصالح 90 واحد متر مربع

8- تابلو سنگ ابعاد 162*80 میزان مصالح 15 عدد

9- سنگ پله سفید (اصفهان)ابعاد 125*35 میزان مصالح 8/75 واحد متر مربع

10 سرامیک طرح گل دار ابعاد 45*30 میزان مصالح 360 واحد متر مربع

11-سرامیک طرح موج درجه 2 ابعاد 50*25 میزان مصالح 135 واحد متر مربع

12 سرامیک گرانیتی 6 ضلعی میزان مصالح 120 واحد متر مربع

13-روشویی ایرانی میزان مصالح 30 عدد

مراتب فوق توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد بازدید قرار گرفته وکلا به مبلغ278/000/000  ریال قیمت پایه ارزیابی گردیده و در تاریخ96/9/8  روز چهارشنبه از ساعت 10 لغایت 11 صبح به صورت مزایده حضوری در دفتر اجرای احکام مدنی بابلسر به فروش خواهد رسید کسانیکه بالاترین قیمت را با توجه به نظریه کارشناسی پرداخت نمایند برنده مزایده خواهند بود طالبین میتوانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه تا در مورد مزایده به آنان ارائه گردد هزینه نقل و انتقال به عده خریدار مزایده است.

مدیر اجرای احکام مدنی بابلسر-فرج اله پور

 

 

 

کلیدواژه ها: