مزایده فروش 28عدد قله سنگ مرمریت کرم

نوشته شده توسط : در : 1396/8/14 9:52 (184 نمایش)

بموجب پرونده کلاسه اجرائی صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام950836/2/110 آقای مهدی قربانی محکوم علیه نسبت به پرداخت مبلغ665/928/601  ریال در حق آقای باقر صفدری و نیز مبلغ33/137/602 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 1396/9/4 از ساعت 8 الی 8/45 صبح در محل مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار قرنی بین قرنی 22و 24 از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از مورد مزایده اقدام گردد.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد.هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال بالمناصفه و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد شرح اموال مزایده 1-یک دستگاه وانت مزدا دو کابین به رنگ نقره ای آبی متالیک دارای پلاک انتظامی ایران 42-926ه88 مدل 1387 متعلق به محکوم علیه بدنه نسبتا سالم قسمتی خوردگی قسمتی فرسودگی دارد تایر های جلو 60 درصد و عقب 50 درصد که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ240/000/000  ریال به فروش میرسد.2-28 عدد قله سنگ از نوع مرمریت به رنگ کرم مایل به صورتی معروف به مرمریت گلبو- یکی از قله سنگ های موجود به رنگ قرمز تیره با وزن تقریبی 15 تن از نوع آذرین بوده و از نظر جنس با بقیه قله ها متفاوت است و 2 قله سنگ دیگر به رنگ فرمز روشن احتمالا از جنس مرمریت منطقه بجستان جمعا حدود 8 تن و از نظر جنس مشابه الباقی قله می باشد عمده قله ها از نظر ابعاد و قواره قله هاو سطوح سیم بر شده قابل قبول می باشد و تعدادی نیز دارای ابعاد و قواره مناسب نیستند ولی اکثرا از نظر میزان شکستگی و سلامت سنگ از وضعیت مطلوبی برخوردار نمیباشند و از نظر درجه بندی به درجه 2و 3 ارزیابی می گردند- 91 تن از قله سنگ ها در رده درجه 2 و الباقی معادل 259 تن به عنوان درجه 3 می باشند که جمعا مطابق با نظریه هیئت سه نفره کارشناسی به مبلغ114/100/000  ریال به فروش می رسد 37694

دادورز اجرای احکام حقوقی و خانواده مشهد-واحد مزایده

 

 

 

 

کلیدواژه ها: