مناقصه دیوار کشی با سنگ مالون

نوشته شده توسط : در : 1396/8/13 10:13 (193 نمایش)

1.نام دستگاه مناقصه گزار:شرکت آب و فاضلاب استان تهران

2.موضوع مناقصه:اجرای عملیات دیوار کشی و محصور سازی اماکن و تاسیسات شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران به مقدار تقریبی 6900 متر طول با استفاده از دیوار پیش ساخته بتنی و دیوار بنایی با سنگ مالون و نرده حفاظ

3-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه:متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ96/8/13  مبلغ 500/000 (پانصد هزار) ریال به حساب جاری شماره 26 /73915071 نزد بانک ملت شعبه سازمان صنایع ملی واریز و فیش مربوطه را به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی:تهران خیابان دکتر فاطمی خیابان حجاب تسلیم و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نماید.

4-محل اعتبار:از محل اعتبارات جاری شرکت

5- مدت اعتبار پیشنهاد ها:3 ماه و قابل تمدید برای یک دوره می باشد.

6-رتبه و رشته مورد نیاز:شرکت کنندگان در مناقصه می بایستی دارای صلاحیت در رشته ابنیه صرفا پایه 4 سازمان برنامه وبودجه باشند.

7-مبلغ بر آورد اجرای عملیات موضوع مناقصه بالغ بر71/010/017/171 ریال بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 1396 می باشد.

8- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:به مبلغ 2/240/000/000  (دو میلیارد و دویست و چهل میلیون)ریال و به یکی از انواع ذیل می باشد:

ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب جاری شماره 40/73915073 بانک ملت شعبه سازمان صنایع ملی و یا چک بانکی تضمینی به نام شرکت آب و فاضلاب استان تهران و به پیشنهاد های فاقد امضا مشروط مخدوش فاقد سپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر و اصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9-مهلت و محل تحویل پیشنهاد:تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 96/8/29 به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی مذکور

10-زمان و محل گشایش پیشنهاد ها:ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 96/9/14 در محل دفتر قراردادها و بازرگانی

11-هزینه درج آگهی در یک نوبت بعهده برنده مناقصه می باشد.

12-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

 

 

 

 

 

کلیدواژه ها: