مزایده فروش انواع سنگ گوهره و تراورتن

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/8/12 10:10 (197 نمایش)

در راستای اجرای مفاد نیابت قضایی واصله از شعبه 3 دادگاه حقوقی دادگستری نجف آباد به شماره بایگانی پرونده 960122 مورخ 96/3/6 محکوم علیه اکبر کولیوند محکوم است به پرداخت مبلغ 668/418/821 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له محمد علی حبیب الهی نجف آبادی که در این خصوص حسب تقاضای محکوم له از محکوم علیه توسط این اجرا توقیف و به وسیله کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی سپس توصیف اجمالی گردیده است

1- سنگ گوهره 40 سانتی متر 300 متر مربع 28 هزار تومان جمعا هشت میلیون و چهارصد هزار تومان

2- سنگ پله گوهره به ابعاد 95 در 35 متراژ 300 متر مربع به ارزش هر متر مربع 38/000 تومان جمعا 11/400/000 تومان

3- سنگ گوهره به ابعاد 50 در 50 متراژ 700 متر مربع از قرار متری 42 هزار تومان جمعاً 29/400/000 تومان

4- سرامیک درجه یک طرح دهبید شرکت کاشی یزد به ابعاد 60 در 60 به متراژ 283 متر مربع از قرار متری 200 هزار تومان جمعا مبلغ 5/660/0000 تومان

5- سنگ تراورتن موج دار 40 سانتی متر طولی به متراژ 300 متر مربع از قرار هر متر مربع 40 هزار تومان جمعا 12 میلیون تومان جمعا مبلغ 66/860/000 تومان می باشد

مبلغ 4/358/118 تومان مازاد مبلغ محکوم له می باشد بنابراین مقرر گردید اموال فوق الذکر در روز سه شنبه مورخ 96/8/23 از ساعت 14 الی 14:30 از طریق مزایده حضوری در محل تهرانپارس خ جشنواره خ احسان نبش خ 13 پ 266 به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس نقدا از خریدار اخذ و مابقی ثمن مزایده را خریدار می بایستی حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده تودیع نموده و قبض آنرا به این اجرا تسلیم نماید در غیر این صورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهد شد

 

 

مدیر اجرایی دایره نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

 

 

 

کلیدواژه ها: