مزایده فروش 1076 تن سنگ مرمریت مشکی کوپ

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/8/11 10:18 (229 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه 960082 ااف ج ح نیابتی از اجرای احکام حقوقی مرودشت محکوم علیه بهزاد داور پناه محکوم به پرداخت مبلغ نهصد و هفت میلیون و سیصد و هشتاد و چهار هزار و دویست و چهل و پنج  ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل و مبلغ چهارصد و پنجاه  هزار ریال از بابت هزینه نشر آگهی از اموال معرفی شده و مبلغ سی و هفت میلیون و پانصد هزار ریال نیم عشر اجرایی گردیده است که محکوم علیه 1076/5 تن سنگ مرمریت مشکی کوپ معرفی نموده است لذا محکوم له محسن مطلع تقاضای مزایده اموال تعرفه شده را نموده است علیهذا با توجه به ارزیابی توسط کارشناس رسمی رشته معادن با در نظر گرفتن جمیع جهات ارزش تقریبی اموال 1/042/553/380 ریال برآورد گردیده لذا در اجرای  مقررات مواد 114و 117 و 119و 138و 139 و 140 قانون اجرای احکام حقوقی اموال فوق در روز یکشنبه مورخ 96/8/21 از ساعت 9 تا 10 در محل دادگستری ارسنجان پس از چاپ این آگهی برای نوبت اول در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی (تماشا) از طریق مزایده به فروش می رسد متقاضیان می توانند ظرف مهلت پنج روز قبل از وقت مزایده اموال را در آدرس ارسنجان معدن سنگ مرمریت قصر سنگ روستای دو کوهک ملاحظه نمایند مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و اموال مذکور متعلق به شخصی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد داده است بهای پیشنهادی می بایست ده درصد بهاء را فی المجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستری تودیع نماید، در صورت عدم پرداخت به موقع ما بقی بهاء پس از کسر هزینه مزایده به نفهع دولت ضبط خواهد شد . ضمنا محکوم له نیز می تواند مانند سایرین در مزایده شرکت نماید

 

مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان ارسنجان

کلیدواژه ها: