مزایده فروش سنگ دو سانتی و سنگ پله

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/8/10 10:11 (241 نمایش)

به استناد پرونده اجرایی به کلاسه 2/952432 شوراها صادره از سوی حوزه 20 شورای حل اختلاف یزد له سید یحیی هاشمی و علیه وحید دهقان دهنوی محکوم علیه بابت محکوم به و نیم عشر دولتی هزینه دادرسی و نشر آگهی جمعا به مبلغ 51/773/210 ریال در حق محکوم له و صندوق دولت مدیون می باشد که شخص ثالثی به نام آقای رضا دهقان مقداری سنگ

1- سنگ دو سانتی طولی عرض 40 سانتی به مقدار 40 متر مربع هر متر 375/0000 ریال

2- سنگ دو سانتی طولی به عرض 35 سانتی به مقدار 90 متر مربع هر متر 340/000 ریال

3- سنگ چهار سانتی پله 90 سانتی عرض 30 سانت به مقدار 10 متر مربع هر متر 520/000 ریال که به عنوان مال محکوم علیه معرفی و توقیف گردیده و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 50/800/000 ریال ارزیابی گردیده است که جهت ادای قسمتی از دین محکوم علیه در تاریخ روز پنجشنبه 1396/8/25 ساعت 10 الی 11 از طریق مزایده در اجرای احکام دوم شورای حل اختلاف دادگستری شهرستان یزد واقع در طبقه اول به فروش می رسد طالبین می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر همه روزه به جز ایام تعطیلات در ساعات اداری در اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف حاضر و کسب اطلاع نمایند و در صورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی خود را همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ 10 درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171295806004 بانک ملی دادگستری یزد واریز و فیش آن را ضمیمه در خواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت دربسته تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند. مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که بیشترین مبلغ را در تقاضای خود پیشنهاد داده باشد و ضمنا تقاضایی که فاقد فیش 10 درصد سپرده باشد بدون اعتبار بوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد و در پایان وقت مزایده درب پاکتها باز و قرائت خواهد شد و حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود.

مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان یزد

 

 

 

 

کلیدواژه ها: