مزایده فروش 222 متر سنگ تراورتن قهوه ای ابلق

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/8/7 10:9 (371 نمایش)

در پرونده کلاسه 951535 اجرایی رای صادره از شعبه 122 شورای حل اختلاف ملایرآقای منوچهر تاجوک محکومند به پرداخت مبلغ39/260/390 ریال به عنوان اصل خواسته در حق آقای حمید شیرازی مقدم و مبلغ1/578/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتی لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت ذمه خویش اقدامی نکرده است این اجرا به درخواست محکوم له اقدام به توقیف اموالی بشرح ذیل نموده که در تاریخ1396/8/25 ساعت 11 الی 12 اقدام به عملیات مزایده جهت تادیه دین محکوم علیه می نماید معهذا کسانی که تمایل به شرکت در مزایده دارند میتوانند در مدت پنج روز قبل از روزیکه برای فروش معین شده است اموال مشروحه ذیل را ملاحظه نمایند مقدار 222 متر مربع سنگ پلاک تراورتن ابلق قهوه ای کرم به عرض 40 طول از نوع درجه 3 زرین کاری شده که بهای کل سنگها مجموعا به مبلغ24/400/000  ریال می باشد بدیهی است برنده مزایده کسی تلقی میگردد که بهترین قیمت را پیشنهاد نماید و میبایست ده درصد فی را فی المجلس و مابقی را ظرف مدت یکماه تادیه کند.

مدیر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف ملایر

 

 

 

کلیدواژه ها: