مزایده فروش 800 متر مرمریت کرم روشن

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/8/6 10:3 (399 نمایش)

 

در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 950623 اول مدنی برله سید عبدالرضا موسوی بر علیه علی میرزائیان به خواسته مطالبه مبلغ505/918/860 ریال از بابت خواسته و مبلغ25/295/940 ریال از بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت به علت عدم پرداخت دین اموال محکوم علیه توقیف دین از ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ 96/8/24 روز 4شنبه از ساعت 11 الی 12 ظهر از طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز واقع در تبریز اول ولیعصر ساختمان شماره دوم دادگستری به فروش خواهد رسید.مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ و به مابقی حداکثر یکماه فرصت داده میشود.برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال به شرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند اموال مورد مزایده عبارت است از سنگ مرمریت به عرض 40 سانت ضخامت تقریبی 2 سانتی طول آزاد به رنگ کرم روشن مقدار 800 متر به ارزش 290/000/000 ریال – سنگ تراورتن به عرض 40 سانتی ضخامت تقریبی 2 سانتی طول آزاد تولیدی عباس آباد محلات کرم رنگ مقدار 800 متر به ارزش 264/000/000 ریال – جمعا به ارزش 544/000/000 ریال-

ح/6139 اجرای احکام مدنی اول دادگستری تبریز- موسوی

 

 

 

کلیدواژه ها: