مزایده فروش سی هزار تن سنگ فلدسپات

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/8/5 10:2 (307 نمایش)

در پرونده کلاسه فوق اموال توقیفی ذیل الذکر که توسط کارشناس دادگستری ارزیابی شده است

در تاریخ1396/8/24 ساعت 10 الی 11 در دادگاه عمومی بخش کهک به آدرس استان قم بخش کهک دادگاه عمومی بخش کهک دفتر اجرای احکام از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد

 30/000تن سنگ با نام علمی فلدسپات با فرمول شیمیایی(KALsi308)

مربوط به معدن واقع در استان قم بخش کهک روستای دستگرد جاده امامزاده اسماعیل که متوسط قیمت بر اساس 9-11K20    آنالیز طرح اکتشاف معدن دستگرد برای سنگ ارایه شده برای هر تن70/000 ریال میباشد که با تناژ توقیف شده (سی هزار تن)جمعا مبلغ21/000/000/000 ریال بر آورد میشود.

لذا افرادی که قصد بازدید از اموال توقیف شده را دارند میتوانند پنج روز مانده به تاریخ مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال مورد نظر بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند.قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد واگذار میگردد ضمنا ده درصد از مبلغ پیشنهادی نقدا از برنده مزایده اخذ و مابقی نیز ظرف یک ماه دریافت می گردد. م.الف 15032

مدیر اجرای احکام دادگاه عمومی بخش کهک

 

 

 

 

کلیدواژه ها: