مزایده فروش 1400 متر تراورتن

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/8/2 11:10 (351 نمایش)

به موجب پرونده اجرایی کلاسه950865 دادورزی 6 اجرای احکام حقوقی شیراز محکوم له آقای حمید رضا اسکندری تقاضای:فروش اموال توقیفی غیر قابل افراز محکوم علیه/اجرای دستور فروش اموال آقای مازیار سعیدی که نوع و مشخصات آن به شرح ذیل می باشد.معادل مبلغ 1/269/389/498 ریال بابت محکوم به و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی از طریق مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار محلی استان فارس را نموده به همین سبب در روز یکشنبه مورخ96/8/7 از ساعت 11:00 الی 11:30 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز مزایده برگزار خواهد شد.متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را ملاحظه نمایند.قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 1/400/000/000 ریال می باشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت 30 روز از تاریخ مزایده پرداخت نماید.در صورت عدم پرداخت مابقی اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد این آگهی نوبت اول می باشد.ضمنا ده درصد مبلغی که قادر به خرید مورد مزایده می باشید در حساب سیبای خود داشته باشید.مورد مزایده اموال منقول به شرح برگ کارشناسی پیوست آگهی مزایده به شماره 1193-95100/15/12/95 می باشد.احتراما برای اجرای ابلاغیه در مورد پرونده 951904 ارجاعی شعبه6 اجرای دادگاه عمومی حقوقی شیراز و پیرو مذاکرات شفاهی اینجانب به کارخانه سنگبری حضرت ولیعصر عزیمت و بخشی از سنگ هایی که برای تامین بدهی آقای سعیدی در نظر گرفته شده به شرح زیر می باشد.

1-سنگ تراورتن حاجی آباد 300متر مربع

2-سنگ تراورتن 250 متر مربع

3-سنگ عباس آباد 300 متر مربع

4-سنگ عباس آباد400متر مربع درجه2 به عرض متفاوت

5-سنگ عباس آباد 150 متر مربع

جمع کل 1400متر مربع

توجه:(در زمان فروش سنگ ها چنانچه کم و زیادی پیش آید از سنگ های فراوان در محل کارخانه جبران خواهد شد.)

16157/م.الف-کارشناس رسمی دادگستری-مهندس صمد تابان

 

 

 

 

کلیدواژه ها: