مزایده فروش انواع سنگ های فرآوری شده

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/8/1 10:11 (302 نمایش)

در پرونده کلاسه 940143 اجرا شعبه پنجم حقوقی له غلامعلی مرادی علیه یاسین آذری سفیدار گله که محکوم علیه به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال اصل خواسته و خسارت تاخیر در حق محکوم له و همچنین مبلغ پانزده میلیون و یکصد هزار ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و همچنین مبلغ 25/755/000 ریال نیم عشر دولتی که در اجرای با تعرفه مالی از سوی شخص محکوم له واقع در قائمشهر کمربندی شمالی بعد از چهار راه جویبار بطرف میدان امام مجتمع آل یاسین

1- دستگاه برش سنگ ابزاری سی ان سی و چفت زن و ابزار زن به میزان 250/000/000 ریال

2- سنگ های انگشتی عرض 35 تعداد 5 عدد به متراژ حدود 4 متر به مبلغ 4/800/000 ریال

3- سنگ های انگشتی عرض 5 به تعداد 16 عدد به متراژ 11 متری به ارزش 22/000/000 ریال

4- سنگ های گلوئی عرض 20 در 35 تعداد 3 عدد به متراژ 6 متر به ارزش 18/000/000 ریال

5- سنگ های ستونی انگشتی تو پر تعداد 4 عدد بطول 4 متری به ارزش 8/000/000 ریال

6- سنگ های قرنیزی گلوئی تعداد 10 عدد بطول 12 متری به ارزش 9/600/000 ریال

7- سنگ ابزار گلویی 7 در 25 به تعداد 6 عدد بطول 11 متر به ارزش 27/500/000 ریال

8- سنگ ابزاری سر دری 8 در 20 به تعداد 9 عدد بطول 11 متری به ارزش 38/500/000 ریال

9- سنگ گوئی جفت به تعداد 4 عدد به طول 5 متری به ارزش 4/000/000 ریال

10- سنگ 3 سانتی مرمریت به طول 20 متر مربع به ارزش 16/000/000 ریال

11- سنگ 5 در 25 به تعداد 5 متر قرنیزی به متراژ 5 متر به ارزش 7/500/000 ریال

12- سنگ اسلب متراژ 7 متر به ارزش 52/500/000 ریال که جمعا کارشناس آن را به میزان 458/400/000 ریال ارزیابی کرده است

این اجرا در نظر دارد از طریق مزایده حضوری در روز شنبه مورخه 96/8/6 از ساعت 9 الی 10 صبح به فروش برساند .

مزایده بر مبنای قیمت کارشناسی شروع و به بالاترین بهای پیشنهادی فروخته خواهد شد و 10 درصد بهای مزایده فی المجلس به عنوان سپرده اخذ خواهد شد و ما بقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انجام مزایده وصول می گردد. در صورت عدم پرداخت مابقی ثمن مزایده در مهلت مقرر 10 درصد سپرده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از مال مورد مزایده تا 5 روز قبل از انجام مزایده به دفتر اجرای شعبه پنجم حقوقی قائم شهر مراجعه نمایید

حاجیان – مدیر دفتر و اجرای شعبه پنجم حقوقی قائم شهر

 

 

 

 

 

کلیدواژه ها: