مزایده فروش 764 تن کوپ سنگ تراورتن شکلاتی

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/7/30 9:46 (277 نمایش)

نظر به اینکه در کلاسه 950630 به موجب رای شماره 9509977510301048 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی آباده آقایان 1- سعید 2- محمدرضا هر دو نعمت الهی فرزندان علیرضا 3- محسن نعمت الهی فرزند علی اکبر 4-محمود نیری زاده فرزند رستم 5-خانم زهرا نعمت الهی فرزند علی متضامناً به پرداخت 423265000 ریال بدون احتساب تاخیر تادیه در حق بانک رفاه کارگران آباده و مبلغ 20500000 ریال نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم گردیده است و در قبال آم موازی 37 کوب سنگ تراورتن شکلاتی به تناژ تقریبی 764/04  تن توسط محکوم علیهم معرفی و توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری که مصون از اعتراض واقع شده است به مبلغ 458070000 ریال ارزیابی گردیده است لذا نظر به اینکه در نظر است از طریق مزایده حضوری روز سه شنبه ساعت 10 صبح مورخ 96/8/9 در محل اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگستری آباده نسبت به فروش اموال اقدام گردد.مراتب بدین وسیله آگهی می گردد تا خریداران در صورت تمایل با هماهنگی اجرای احکام حقوقی نسبت به بازدید اموال اقدام نمایند و مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع ،مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت مزایده را قبول نماید برنده مزایده مکلف است ده درصد قیمت پیشنهادی خود را به عنوان سپرده تسلیم دادگاه نماید و باقیمانده را ظرف یک هفته تسلیم نماید در غیر این صورت پس از کسر هزینه های اجرایی ده درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. و محکوم لها می توانند مانند سایرین در امر مزایده شرکت نمایند اما مامورین اجرا و کسانی که مباشر امر فروش هستندو اقربا آنان تا درجه سوم و سببی و نسبی نمی توانند در امر مزایده شرکت نمایند.

511/م.الف-مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام دادگاه حقوقی آباده -مرادی

 

 

 

کلیدواژه ها: