مزایده فروش 150 متر مربع سنگ گرانیت

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/7/28 10:56 (372 نمایش)

 

در پرونده کلاسه 960252/ ا ج م محکوم علیه شرکت الوند سنگ بهار محکوم است به پرداخت مبلغ 33/000/000 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له مرتضی عطایی با توجه به ابلاغ اجراییه و عدم اقدام محکوم علیه در پرداخت محکوم به و تقاضای محکوم له لذا اموال مشروحه زیر توسط کارشناس ارزیابی شده است طبق مواد 114 و 139 قانون اجرای احکام مدنی توقیف و از طریق مزایده نوبت اول توسط دایره اجرای احکام مدنی شهرستان بهار در روز چهارشنبه مورخ 96/8/17 از ساعت12-13 ظهر در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهار به فروش می رسد مزایده از قیمت تعیین شده شروع و از برندگان 10 درصد بها فی المجلس دریافت و مابقی حداکثر ظرف مدت یک ماه دریافت می شود و در صورت انصراف از خرید 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

اموال مورد مزایده:

1-مقدار 50 متر مربع سنگ گرانیت مشکی سرکان به عرض 30 سانتیمتر در طول(به صورت شمش)فعلا در تصرف محکوم علیه فوق شرکت الوند سنگ بهار واقع در بهار جاده کرمانشاه 100 متر بالاتر از آرادسینا می باشد و حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری به ارزش هر متر مربع مبلغ 700/000 ریال می باشد که جمعا به مبلغ 35/000/000 ریال تعیین شده است.

2-مقدار 100متر مربع سنگ گرانیت تکاب ممتاز به عرض 40 سانتیمتر در طول (به صورت شمش) فعلا در تصرف محکوم علیه فوق شرکت الوند سنگ بهار واقع در بهار جاده کرمانشاه 100 متر بالاتر از آرد سینا می باشد حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری به ارزش هر متر مربع مبلغ 280/000 ریال می باشد که جمعا به مبلغ 28/000/000 ریال تعیین شده است.جهت بازدید 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی دفتر اجرا امکان پذیر می باشد.(م الف 1956)

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بهار

 

 

 

کلیدواژه ها: