مزایده فروش سنگ، کاشی و سرامیک

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/7/27 10:36 (395 نمایش)

به موجب محتویات پرونده کلاسه 960340 اجرای احکام مدنی خواف محکوم علیه جان محمد یار فرزند شیر محمدساکن خواف-نشتیفان محکوم گردیده به پرداخت مبل 201/042/084  ریال بابت اصل خوسته و هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای محمد طاهر باهنر فرزند محمد علی ساکن خواف- خ شهاب و مبلغ10/052/104 ریال بابت حق الاجرا در حق صندوق دولت ،لذا با توجه به اینک محکوم علیه تاکنون نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکرده حسب تقاضای محکوم له کاشی و سرامیک به شرح مذکور در بیست پیوست صفحه دو کارشناسی گردیده و مقرر گردیده از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد.10 درصد مبلغ پیشنهادی نقدا از برنده مزایده اخذ و برنده مزایده مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت الباقی وجه اقدام نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد مزایده فردای آن روز در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد و شکایات راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه قابل ارائه می باشد و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص شکایات مال مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد طالبین به خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام مراجعه نمایند اطلاعات کافی به دست آورند.ضمنا هزینه نقل و انتقال و تنظیم سند با خریدار می باشد مشخصات اموال:1-بیست و پنج متر سنگ کابینت کریستال 50 سانتی 2-چهل متر سنگ هلال مرودشت 3-صدو ده متر کاشی گلچین 45*30 درجه دو- 4-صدو پنجاه متر کاشی 25*40 فرزاد 5-صدو شش متر کاشی فرزاد شماتیک سفید و پرتغالی 6-هشتاد متر کاشی زرین درجه یک صورتی و تیره 7-بیست و چهار متر سرامیک 50*50 قهوه ای فیروزه 8-شصت متر کاشی تک گل عمارت 25*50 9-شصت متر کاشی 25*40 ستاره نارین 10-شصت متر کاشی زرین قرمز رنگ 11-کاشی 25*50 نارین دیجیتال درجه دو 12-صدو چهل متر کاشی 25*50 نارین و رز سبز درجه دو-13-شصت متر کاشی قرمز یاقوت 14-صدو سی متر سرامیک 25*25 ملبورن و سانیا قرمز 15-پنجاه متر سرامیک 25*25 فیروزه 16-سی متر سرامیک 25*45 گلچین 17-کاشی عمارت 25*25 آبی تیره روشن 18-صدو چهل و پنج متر سرامیک نگار یاس فیروزه 19-سی متر سرامیک 25*50 فیروزه بنفش 20هشتصد متر طول فیتیله کرم 21-صدو بیست متر سرامیک 50*50 کیمیا سرام 22-سیصد و بیست و پنج متر کاشی زرین بایرام سبز23-شصت متر سرامیک 30*60 نوین سرام 24-سی متر سرامیک 30*90 کیمیا سرام 25-شصت متر سرامیک 40*80 پارسیان 26-دویست متر کاشی مخلوط زیر 10 متر 27-300 متر طول قرنیز 13*60 28-شصت متر سنگ 15*30 سفید تبریز جمعا به مبلغ301/310/000 ریال

 2-محل مزایده:اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خواف

3- تاریخ و روز مزایده:شنبه 96/8/10 از ساعت 12-11 ظهر

دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف خواف

 

 

 

 

کلیدواژه ها: