مزایده فروش5 تن سنگ زینتی خام نتراشیده

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/7/26 11:11 (386 نمایش)

 

به موجب اجراییه صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی قم که در شعبه 2-اجرای احکام مدنی قم به شماره 92/2ج/1114- ثبت گردیده له آقای حمید نیازی آتدره سی علیه آقای علی جهانی محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ   221/600/000 ریال در حق محکوم له و مبلغ 11/730/000  ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ،شخص ثالث در قبال بدهی محکوم علیه مقداری سنگ تزِئینی خام معرفی کرده است که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است.

جهانی فرزند عباسقلی و با عنایت به بازدید و بررسی به عمل آمده، میزان سنگ زینتی خام نتراشیده موجود در محل حدود 5/000(پنج هزار)کیلو می باشد.نوع سنگ زینتی ژئود بوده که با توجه به کاربرد و کیفیت ،رنگ و نقش آن، قیمت به ازای هر کیلو 60/000 ریال برآورد می گردد.بنابراین ارزش کل اموال توقیف شده مذکور به مبلغ سی صد میلیون(300/000/000)ریال ارزیابی و اعلام میگردد.

که مقرر گردیده موارد فوق الذکر در تاریخ 96/8/9 ساعت10/30 الی11/00 صبح به آدرس قم،خ ساحلی جنب زندادن ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد.لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد.برنده مزایده باید ده درصد از مبلغ پیشنهادی را فی المجلس نقدا و مابقی آن ظرف یکماه از تاریخ مزایده بپردازد این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد جهت اطلاعات بیشتر به واحد مراجعه نمائید.

دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم-رضا زارعی

کلیدواژه ها: