مزایده فروش 130 متر تراورتن حاجی آباد و مرمریت ارومیه

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/7/24 9:46 (369 نمایش)

 در خصوص پرونده اجرایی 960235 صادره از شعبه 33 شورای حل اختلاف کرمانشاه له خانم الهه شاه کرمی و علیه خانم خشنودی دایر بر محکومیت به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت محکوم و به مبلغ5/000/000  ریال بابت نیم عشر دولتی واحد اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف کرمانشاه در نظر دارد در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مال منقول 130 متر مربع سنگ تراورتن حاجی آباد اصفهان متری580/000  ریال جمعا75/400/000 ریال و 56 متر مربع سنگ مرمریت ارومیه متری550/000  ریال جمعا29/700/000  ریال را که توسط کارشناس رسمی به تاریخ 1396/6/8 به مبلغ جمعا105/100/000  ریال ارزیابی شده است از طریق مزایده حضوری به فروش برساند که مزایده برای روز شنبه مورخ1396/8/6  ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختلاف کرمانشاه واقع در سه راه مسکن جنب کلانتری 19 طاقستان مجتمع شهید بهشتی برگزار می گردد.طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از مال مزایده واقع در کرمانشاه میدان امام حسین (ع) به طرف پل ولایت بلوار جاده سنندج مقابل سه راه شهرک تعاون سنگ فروشی عیسی بزگداری دیدن نمایند و در روز مزایده با همراه داشتن مدارک شرکت کنند و به هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند تعلق خواهد گرفت و برنده مزایده مکلف است 10% بهای پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

دادورز شعبه پنجم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف کرمانشاه-6485/م الف/

 

 

  

 

کلیدواژه ها: