مزایده فروش سنگ تراوتن عباس آباد و ماکو

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/7/23 10:0 (344 نمایش)

 

در پرونده اجرایی کلاسه 951984 شورای حل اختلاف گنبد کاووس،آقای سید محمود محمودی محکوم است به پرداخت مبلغ 223/941/544 ریال در حق محکوم له آقای مسعود محمدخانی و پرداخت مبلغ  11/197/077  ریال بابت هزینه اجرا در حق صندوق دولت که در قبال بدهی نامبرده اموالی شامل:1-سیزده عدد درب ضد سرقت سفید رنگ 10 زبانه 2-سنگ تراون تن عباس آباد 3-سنگ تراون تن ماکو در ابعاد کوچکتر به صورت قرنیز ناهموار 100 متر مربع توقیف گردیده که از طریق مزایده حضوری به شرح ذیل به فروش میرسد:

1-مطابق نظریه کارشناس اموال مورد مزایده به مبلغ جمعا 264/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.

2-مزایده از مبلغ اعلامی کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود.

3-مکان مزایده در شعبه اجرای مدنی شورای حل اختلاف شهرستان گنبد کاووس می باشد.

4-موعد مزایده روز سه شنبه مورخه 1396/8/2 ساعت 10 صبح می باشد.

5-متقاضیان شرکت در جلسه میتوانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از اموال مورد مزایده دیدن نمایند.

6-مزایده مذکور برای نوبت دوم تشکیل میگردد.

7-همراه داشتن کارت ملی برای متقاضیان الزامی است.

8-برنده مزایده مکلف است ده درصد مبلغ پیشنهادی خویش را فی المجلس و مابقی آنرا حداکثر ظرف مهلت یکماه به صندوق دادگستری تودیع و فیش آنرا ارائه نماید.در غیر اینصورت ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان گنبد کاووس-بهاری

 

 

 

کلیدواژه ها: