مزایده فروش 860 متر مربع سنگ تراورتن

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/7/22 9:37 (344 نمایش)

 

در پرونده کلاسه 960397 اجرایی محکوم علیه آقای امید افراسیاب پور فرزند فرامرز محکوم است به پرداخت مبلغ343/119/274 ریال به عنوان اصل خواسته و تاخیر تادیه و هزینه دادرسی در حق خانم بتول صحبتلو فرزند فغانعلی و نیم عشر دولتی به مبلغ17/155/913 ریال در حق دولت جمهوری اسلامی ایران گردیده است.فلذا با توجه به اینکه حکم به خوانده ابلاغ گردیده و ایشان اموالی در جهت استیفا طلب خواهان معرفی نموده اند و اموال معرفی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ430/000/000  ریال ارزیابی شده و قرار است از طریق مزایده حضوری در تاریخ1396/8/1 روز دوشنبه راس ساعت 11 صبح به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و 10 درصد ثمن معامله نقدا یا به صورت چک بانکی (تضمینی) از برنده مزایده اخذ و مابقی باید ظرف مدت یک هفته وصول گردد در غیر اینصورت 10 درصد ماخوذه به نفع دولت ضبط خواهد شد. طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه برگزاری مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد.خریداران می توانند ظرف مدت پنج روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از اموال مورد مزایده بازدید نمایند.مشخصات اموال مورد مزایده و قیمت کارشناسی:مقدار 860 متر مربع سنگ تراورتن رامشی که توسط کارشناس محترم به مبلغ 43/000/000  ریال ارزیابی شده است.

سفالی-دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان زنجان شعبه11

 

 

کلیدواژه ها: