مزایده فروش 600 متر سنگ گیوتین

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/7/22 9:30 (320 نمایش)

اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان خمینی شهر در پرونده کلاسه 1311/96 له آقای پویا منتظرالظهور علیه آقای احمد سعیدی به خواسته مطالبه در نظر دارد 600 متر مربع سنگ گیوتین مرمریت کرم(1200 بسته نیم متری)را که کارشناس رسمی دادگستری108/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده ساعت ده صبح روز چهارشنبه در تاریخ 96/8/3 در محل اجرای احکام شورای حل اختلاف خمینی شهر واقع در بلوار پاسداران مجتمع شوراهای حل اختلاف خمینی شهر برگزار می گردد.طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی خمینی شهر-شهرک صنعتی دو شاخ-کوچه مصطفی کوهی- سنگبری نگین ایران مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند.خریدار کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید،خریدار می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف:5172 اجرای احکام

دادگستری شورای حل اختلاف شهرستان خمینی شهر

 

 

 

کلیدواژه ها: