مزایده فروش 147 متر تراورتن موج دار دهشیر درجه یک

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/7/20 10:21 (268 نمایش)

باستناد پرونده اجرايى به كلاسه 960713/3/ش صادره از حوزه ١١ شوراى حل اختلاف شهرستان يزد له نازنين دلكش و عليه عليرضا حاجى حسينى سخويدى محكوم عليه بابت محكوم نيم عشر دولتیبهمبلغ 36/693/333 ريال در حق محكوم له و صندوق دولت مديون مى باشد كه حسب اعلام و درخواست محكوم له مقدار ١٤٧ متر مربع از سنگ طولى شكلاتى تراورتن موج دار دهشير از نوع درجه يك عرض ٣٠ سانتى سالم و طول ٨٠ سانت به بالا با ثبت مشخصات آنها از قرار هر مترمربع 250/000 ريال كهدر توقيف و متعلق به آقاى عليرضا حاجى حسينى سخويدى مى باشد و طبق نظر كارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 36/750/000 ريال ارزيابى گرديده است كه جهت اداى دين محكوم عليه در تاريخ روز دوشنبه مورخ 1396/8/1 ساعت ٩ الى ١٠ صبح از طريق مزايده در شعبه ٣ اجراى احكام حقوقى شوراى حل اختلاف دادگسترى شهرستان يزد واقع در طبقه اول به فروش مى رسد،طالبين مى توانند جهت كسب اطلاع بيشتر همه روزه به جز ايام تعطيل در ساعت ادارى در محل مذكور حاضر و کسب اطلاع كنند و در صورت تمايل به خريد تقاضاى كتبى خود را با اعلام مبلغ پيشنهادى و توديع مبلغ ١٠ درصد از كل مبلغ پيشنهادى به حساب سپرده دادگسترى به شماره ٢١١٧١٢٩٥٨٠٦٠٠٤ بانك ملى دادگسترى يزد واريز و فيش آن را ضميمه درخواست نموده تا قبل از ساعت مزايده در پاكت دربسته به اجراى احكام تحويل و رسيد دريافت نمايند.مزايده از مبلغ كارشناسى شده آغاز و برنده كسى است كه بالاترين مبلغ را در تقاضاى خود پيشنهاد داده باشد. ضمنا تقاضايى كه فاقد فيش ١٠ درصد سپرده باشد بدون اعتبار بوده و ترتيب اثر داده نخواهد شد و در پايان وقت مزايده درب پاكتها باز و قرائت خواهد شد و حضور متقاضيان در جلسه مزايده بلامانع خواهد بود.٧٣٠٤

دادورز شعبه سوم شوراى حل اختلاف يزد

 

 

کلیدواژه ها: