مزایده فروش 425 متر مربع سنگ ساختمانی در ساری

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/7/19 9:54 (333 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه 1/960879 له علی رهبر فلاح جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی اموال مشروحه زیر متعلق به شخص ثالث میثم عابدین پور ( محکوم علیه مجتبی عابدین پور) توقیف و توسط کارشناس ارزیابی و مقرر شد در مورخه 139/7/26 از ساعت 9 الی 11 از طریق مزایده حضوری در محل دفتر اجرای احکام مدنی ساری  به فروش برسد و قیمت از میزان ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کنند فروخته خواهد شد ضمنا 10% از قیمت پیشنهادی نقدا از برنده اخذ و مابقی باید ظرف یک ماه پرداخت گردد همچنین در صورت انصراف یا عدم پرداخت به موقع مابقی وجه 10% سپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد 

مال مورد مزایده عبارت است از سنگ ساختمانی واقع در ساری سه راه جویبار سنگ سپاهان 100 متر قبل از تعویض پلاک به متراژ 425 متر مربع از قرار متر مربعی 900/000 ریال جمعا به مبلغ 382/500/000 ریال ارزیابی گردید

 

یعقوبی - دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ساری

 

 

 

کلیدواژه ها: