مزایده فروش 280 متر سنگ مرمریت شکلاتی موج دار

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/7/14 8:41 (401 نمایش)

نظر به این که در پرونده کلاسه 960027 این اجرای احکام به موجب دادنامه 9509977510401350 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی آباده محکوم علیه محسن منصوری فرزند هوشمند به پرداخت 175020544 ریال در حق علی حیدر پناه فرزند حسین و مبلغ 8572431 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم گردیده و در قبال مبالغ مذکور توسط شخص ثالث علی منصوری موازی 280 متر طولی سنگ مرمریت شکلاتی رنگ موج دار معرفی و توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری که مصون از اعتراض واقع شده است به مبلغ182/000/000 ریال از قرار هر متر 650000 ریال ارزیابی گردیده با توجه به این که در نظر است از طریق مزایده حضوری روز پنجشنبه مورخ 1396/7/20 ساعت 10 صبح در شعبه اجرای احکام حقوقی آباده نسبت به فروش آن اقدام گردد مراتب بدین وسیله آگهی می گردد تا خریداران در صورت تمایل قبل از مزایده با هماهنگی با نامبرده 09164089488 نسبت به بازدید اموال اقدام و مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول نماید برنده مزایده مکلف است ظرف یک هفته نسبت به پرداخت قیمت مزایده اقدام و حداقل 10 درصد آن را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید محکوم لها می تواند مانند سایرین در امر مزایده شرکت نماید اما مامورین اجرا و کسانی که مباشر امر فروش هستند و اقربا آنان تا درجه سوم سببی و نسبی نمی توانند در امر خرید شرکت نمایند.

471/م.الف-مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی آباده- مرادی

 

 

 

کلیدواژه ها: