مزایده فروش سنگ فرشی لاشه طوسی و سنگ آباده سفید

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/7/12 10:23 (347 نمایش)

 

در پرونده کلاسه 950331 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش خمام محکوم له اسماعیل تثبیتی محکوم علیه ها 1-احمد مهرداد 2-کیوان محمدی با موضوع توقیف سنگ کف و نمای ساختمانی موضوع مزایده و فروش آن طبق گزارش کارشناسی به شرح ذیل می باشد:

1-سنگ فرشی لاشه طوسی به ابعاد مختلف به سطح حدود 90 متر مربع

2-سنگ آباده سفید به ابعاد مختلف به سطح حدود 220 متر مربع

3- سنگ اعداوی به ابعاد مختلف به سطح حدود 410 متر مربع

4- و مقداری ضایعات با توجه به موارد مطروحه و ملحوظ نمودن تمامی موارد قیمت پایه اقلام تعرفه بر اساس قیمت عادله روز به مبلغ145/000/000  ریال معادل چهارده میلیون و پانصد هزار تومان تقویم و ارزیابی می گردد. زمان مزایده:روز چهارشنبه مورخه 96/7/19 ساعت 9 الی 10صبح مکان:واحد اجرای احکام مدنی حوزه قضایی خمام مزایده در حضور نماینده دادگاه از قیمت پایه کارشناسی شروع و فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده محسوب می گردد که نامبرده مکلف است 10 درصد مبلغ مزایده فی المجلس پرداخت و مابقی آنرا ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به صندوق سپرده قضایی خمام واریز نماید در صورت عدم پرداخت مبلغ10 درصد به دولت ضبط خواهد شد داوطلبین جهت بازدید موضوع مزایده می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده جهت هماهنگی به این شورا مراجعه نمایند.

4047-رم الف ث –

دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی خمام

 

 

کلیدواژه ها: