مزایده فروش 110 متر مربع سنگ تراورتن عباس آباد موج دار

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/7/11 9:53 (380 نمایش)

 

در اجرای حکم پرونده اجرایی حقوقی کلاسه 155/95 دادگاه عمومی بخش میمه به نفع آقای حسنعلی زمانی فرزند نقی و علیه آقای علی دوست قاسمی فرزند سرور علی،این اجرا در نظر دارد مقدار حدود 110 متر مربع سنگ تراورتن عباس آباد موج دار (درجه2)به قیمت پایه کارشناسی104/500/000 ریال (از قرار هر مترمربع950/000 ریال) واقع در شهرک صنعتی میمه خ14 سنگبری محمد و مقدار حدود 100متر مربع سنگ تراورتن(درجه5)به مبلغ پایه کارشناسی 28/000/000  ریال واقع شهرک صنعتی میمه خ 14 سنگبری میثم در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ96/7/18  از طریق مزایده واقع در محل اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی میمه به فروش برساند.لذا مراتب بدین وسیله آگهی تا کسانی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند در وقت مقرر حاضر و برای بازدید از سنگ ها پنج روز قبل از تاریخ مزایده به دایره اجرا مراجعه کنند.مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش میمه شماره م/الف1408

 

 

 

کلیدواژه ها: