مزایده فروش انواع سنگ تراورتن و چینی

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/7/10 10:3 (347 نمایش)

در پرونده کلاسه 961509 اجرائی آقای محمد رفیعی محکوم به پرداخت مبلغ 215/594/000 ریال بابت اصل خواسته و سایر هزینه های اجرائی و خسارت تادیه در حق خواهان آقای میثم ادیته لو با وکالت آقای احمدی و مبلغ 10/779/000 ریال نیم عشر دولتی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران گردیده استو باتوجه به اینکه حکم به خوانده ابلاغ گردیده و ایشان هیچ گونه اقدامی در جهت احقاق حق خواهان انجام نداده اند اموال مشروحه ذیل بنا به درخواست خواهان توسط اجرای احکام شورای حل اختلاف زنجان توقیف گردیده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده و قرار است از طریق مزایده حضوری در تاریخ 96/7/19  روزچهارشنبه در محل دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف زنجان راس ساعت 10 صبح به فروش برسد.

مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و 10 درصد ثمن معامله نقدا یا بصورت چک بانکی (تضمینی) از برنده مزایده اخذ و مابقی باید ظرف مدت یک ماه پرداخت گردد در غیر اینصورت 10 درصد ماخوذه به نفع دولت ضبط خواهد شد. طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه برگزاری مزایده اعتراض نمایند که در اینصورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد.خریداران میتوانند ظرف مدت پنج روز قبل از برگزاری مزایده اعتراض نمایند که در اینصورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد.خریداران می توانند ظرف مدت پنج روز قبل از برگزاری مزایده از اموال مورد مزایده بازدید نمایند.مشخصات اموال مورد مزایده و قیمت آن:

الف)سنگ تراورتن

1- نوع 1 مقدار تقریبی 30 متر مربع به ارزش ریالی 9/000/000 ریال

2-نوع2 مقدار تقریبی 50 متر مربع ارزش ریالی 30/000/000 ریال

3-نوع 3مقدار تقریبی 50متر مربع ارزش ریالی 30/000/000  ریال

4-نوع 4مقدار تقریبی 50 متر مربع ارزش ریالی17/500/000 ریال

ب)سنگ چینی

1-نوع مقدار تقریبی 80 متر مربع ارزش ریالی12/800/000  ریال

2- نوع 2 مقدار تقریبی 100 متر مربع ارزش ریالی 25/000/000  ریال

3- نوع 3 مقدار تقربی 150 مترمربع ارزش ریالی30/000/000  ریال

جمعا مبلغ 154/300/000  ریال

 

سرداری-مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف زنجان

 

 

کلیدواژه ها: