مزایده فروش انواع سنگ آنتیک،گیوتین، قیچی،اپن و..

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/7/9 10:9 (311 نمایش)

در پرونده کلاسه 321/95 اجرایی شورای حل اختلاف مینودشت و به دادنامه صادره از شعبه چهارم شورای حل اختلاف به شماره 172-30/05/95 محکوم علیها 1-سید علی حسینی فرزند میر حبیب 2-یحیی ملکان فرزند حسین محکوم به پرداخت215/900/000  ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له یوسفعلی پودینه با وکالت الهام عبادی و نیز مبلغ10/795/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق دولت اسلامی می باشند.علی ایحال حسب تقاضای وکیل محکوم له و تعرفه اموال محکوم علیها با مشخصات و توصیف به شرح ذیل از اموال محکوم علیها توقیف واحد اجراء قیمت کل مال/ اموال توقیفی را جمعا به مبلغ 132/550/000 ریال وجه رایج جمهوری اسلامی ایران بر آورد و اعلام نموده و نظریه مزبور مصون از هرگونه اعتراضی باقی مانده است لذا حسب درخواست محکوم مدنی شورای مینودشت مورخ1396/7/18 روز سه شنبه از ساعت 10/30 الی 11 صبح با حضور نماینده دادسرا و مامور اجراء انجام میگردد قیمت پایه از مبلغ کارشناسی و با رعایت سایر قیود مندرج

در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی شروع و مال به کسی تعلق خواهد گرفت که بالاترین قیمت پیشنهادی را قبول کرده است خریدار یا خریدارن می توانند پنج روز قبل از فروش و تشکیل مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی اجرا احکام مدنی بازدید نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند برنده مزایده باید 10 درصد بهاء را نقدا و یا بصورت چک پول فی المجلس به عنوان سپرده به واجد اجراء تسلیم نماید و الباقی بهاء را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در غیر اینصورت سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط میگردد. هرگونه نقل و انتقال مال بعد از پرداخت تمام بهای آن و تایید صحت مزایده از ناحیه دادگاه صورت می گیرد و کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده برنده مزایده است.

توصیف اجمالی اموال توقیف شده

-سنگ آنتیک به مقدار 100 متر مربع از قرار هر متر مربع 250000 ریال جمعا برابر است با 25000000 ریال1111

2-سنگ گیوتین از قرار هر متر مربع 270000 ریال جمعا برابر با 10800000 ریال می باشد.

3-سنگ قیچی به مقدار 20 متر مربع از قرار هر متر مربع 400000 ریال جمعا برابر با 8000000 ریال می باشد.

4-سنگ پله لاشتری به مقدار 60 متر مربع از قرار هرمتر مربع 350000 ریال جمعا برابر است با21000000 ریال می باشد.

(جمع کل مبالغ ذکر شده از شماره4-1 برابر با 83400000 ریال ارزیابی گردیده است)

1-سنگ اوپن زاهدان به مقدار 25متر مربع برابر با 450000 ریال جمعا برابر با 11250000 ریال می باشد.

2-سنگ طوسی 15 مترمربع از قرار هر متر مربع 300000 ریال جمعا برابر با 4500000 ریال می باشد.

3-سنگ اوپن نهبندان 10 متر مربع از قرار هرمتر مربع500000 ریال جمعا برابر با 5000000 ریال می باشد.

4-سنگ تراورتن شکلاتی به مقدار 80 متر مربع از قرار هرمتر مربع350000 ریال جمعا 28000000 ریال می باشد.

(جمع کل مبالغ ذکر شده از شماره 4-1 برابر با 48750000 ریال ارزیابی گردیده است.)

جمع کل اموال فوق الذکر مورد مزایده 132/550/000  ریال می باشد.

دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف مینودشت

 

 

 

کلیدواژه ها: