مزایده فروش 30 متر مربع سنگ تراورتن کرم

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/7/7 4:18 (365 نمایش)

 

بدینوسیله در اجرای مواد 138 و 137 قانون اجرای احکام مدنی موضوع پرونده کلاسه 96/168 مطروحه در اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گلپایگان جهت اجرای حکم شماره 673 مورخه 95/10/29 صادره از سوی شعبه چهارم شورای حل اختلاف دادگستری گلپایگان موضوع تقاضای فروش 25/92 متر مربع سنگ تراورتن کرم به عرض 40 سانتیمتر به طولهای متفاوت که از اموال محکوم علیه حسین حکیمی در حق محکوم له محمود امام جمعه ای توقیف که طبق نظر کارشناسیهای هر متر مربع سنگ فوق الذکر به مبلغ 450/000ریال و بهای 25/92 مترمربع آن مجموعا به مبلغ11/664/000 ریال ارزیابی شده است که مبلغ مزایده از قیمت مذکور شروع و تاریخ مزایده روز سه شنبه مورخه96/7/11  از ساعت 8/30 الی 9 تعیین و محل مزایده دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری گلپایگان و حضوری می باشد شرکت کنندگان می توانند 5 روز قبل از مزایده دیدن و در مزایده شرکت نمایند مزایده به کسی تعلق خواهد گرفت که بالاترین قیمت را پیشنهاد و می بایست 10% بها را فی المجلس و مابقی را ظرف مهلت مقرر قانونی پرداخت نمایند در صورت عدم پرداخت مبلغ ده درصد به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

 

 

 

کلیدواژه ها: