مزایده فروش مقداری سنگ در شهرستان نی ریز

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/7/3 11:10 (307 نمایش)

به موجب پرونده 960330 اجرای احکام حقوقی دادگستری نی ریز در نظر دارد مقادیری سنگ متعلق به سنگبری با شکوه به آدرس نی ریز شامل: 124 متر سنگ پله کرم کف درجه 3 و 82 متر سنگ کرم درجه 3 و 133 متر سنگ فرش کرم درجه 3 و 66 متر سنگ فرشی کرم 60*60 و 52 متر سنگ کرم فرشی درجه 3 به ابعاد 40*40 و 36 متر سنگ فرشی درجه 3 به ابعاد 35*35 و  24 متر سنگ فرشی مشکی گلدار درجه 3 به اندازه 40* 40 و 56 متر سنگ فرشی مشکی گلدار طولی درجه 3 به اندازه 40 طولی و 282 متر سنگ مشکی طولی درجه 3 به اندازه 40 طولی و 62 متر سنگ کرم نهبندان فرشی درجه 3 به اندازه 50*50 و 90 متر سنگ مشکی فرشی درجه 3 به اندازه 60*60 جمعاً به قیمت 216/940/000 ریال ( قیمت کارشناسی) به فروش برساند

مزایده راس ساعت 10:30 مورخه 96/7/15 در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری نی ریز بر گزار و به فرد یا افرادی که به بالاترین قیمت پیشنهادی خریداری نمایند به فروش می رسد لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از انجام مزایده به اجرای احکام حقوقی دادگستری نی ریز مراجعه تا اقدامات قانونی جهت بازدید از اموال مورد مزایده انجام گیرد

شرایط مزایده

1- مزایده با قیمت پایه فوق الذکر شروع می گردد

2- ده درصد مبلغ پیشنهادی از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است ظرف یک ماه باقی مانده ثمن معامله (مزایده) را پرداخت نماید در غیر این صورت ده درصد مبلغ اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تمدید خواهد شد

3- مورد مزایده به کسی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهد شد

م الف - مهدوی

رئیس اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان نی ریز

 

 

 

 

کلیدواژه ها: