مزایده فروش پودر سنگ

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/7/2 11:26 (461 نمایش)

به موجب اجراییه صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی قم که در شعبه 1-اجرای احکام مدنی قم به شماره 95/1ج/249 – ثبت گردیده له آقای مجید مرشد زاده علیه آقای جواد ضیالچی(ضیاء چی) محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ  4/668/684/639  ریال حق محکوم له و مبلغ 233/434/231  ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ، محکوم علیه در قبال بدهی خود اموال منقول را معرفی کرده است که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است.

 

 

ملاحظات

مبلغ

فی

واحد

مقدار

شرح

ردیف

 

600/000/000   

600/000

تن

1/000

پودر سنگ جوشقان فله

1

 

600/000/000

300/000

تن

3/000

پودر سنگ فله

2

کیسه 25 کیلویی

210/000/000

7/000

کیسه

30/000

خاک آسیایی

3

حداکثر زمان نگه داری 2 ماه از زمان تولید

1/625/000/000

25/000

کیسه

65/000

گچ دو آسیابه

4

کیسه 30 کیلویی

800/000/000

40/000

کیسه

20/000

آهک کیسه ای

5

کیسه 30 کیلویی

300/000/000

30/000

کیسه

1/000

پودر سنگ جوشقان

6

 

4/135/000/000

 

 

 

جمع کل

 

 

چهار میلیاردو یکصد و سی و پنج میلیون ریال تمام

در صورت ارائه و تحویل اقلام مندرج در فاکتور فوق ارزش مقدار 1000 تن پودر سنگ جوشقان فله از قرار هر تن 600/000 (ششصد هزار) ریال ، مبلغ 600/000/000 (ششصد میلیون)ریال برآورد می گردد.

که مقرر گردیده موارد فوق الذکر در تاریخ1396/7/19  ساعت 9:30 الی 10 صبح به آدرس قم،خ ساحلی ،جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد.برنده مزایده باید ده درصد از مبلغ پیشنهادی را فی المجلس نقدا و مابقی آن ظرف یکماه از تاریخ مزایده بپردازد این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد جهت اطلاعات بیشتر به واحد مراجعه نمائید.

دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم-رضا زارعی

 

 

 

کلیدواژه ها: