مزایده فروش 128 متر سنگ درپوش مرمریت آباده

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/7/1 9:25 (344 نمایش)

 

باستناد پرونده اجرایی به کلاسه 4خ/951025 صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه خانواده یزد له نازنین دلکش فرزند اکبر و علیه علیرضا حاجی حسینی سخویدی فرزند احمد محکوم علیه بابت محکوم به و نیم عشر دولتی مبلغ 44/272/000 ریال بانضمام114 عدد سکه کامل بهار آزادی در حق محکوم له و صندوق دولت مدیون می باشد که بخشی از محکوم به وصول گردیده و شخص ثالثی به نام غلامرضا توران پشتی فرزند محمد مقدار 128 متر سنگ درپوش مرمریت آباده درجه یک با عرض 30 و 35 درجه یک طولی با طول (حدود 80 سانتی) به عنوان مال محکوم علیه معرفی و توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری جمعا به مبلغ52/480/000ریال ارزیابی گردیده که جهت ادای دین محکوم علیه در روز چهارشنبه مورخ 1396/7/19 ساعت 9 الی 10 صبح از طریق مزایده در اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان یزد واقع در طبقه اول دادگستری یزد به فروش می رسد طالبین می توانند ظرف مدت پنج روز قبل از روز مزایده در ساعت اداری در اجرای احکام حقوقی چهار خانواده یزد حاضر و جهت ملاحظه سنگهای موضوع مزایده اقدام نمایند و در صورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ 10 درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره 2171295806004 نزد بانک ملی دادگستری یزد واریز و فیش آن را ضمیمه درخواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت دربسته به اجرای احکام تحویل و رسید دریافت دارند مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که بالاترین مبلغ را در تقاضای خود پیشنهاد داده باشد ضمنا تقاضائی که فاقد فیش 10 درصد سپرده باشد بدون اعتبار بوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد و در پایان وقت مزایده درب پاکت ها باز و قرائت خواهد شد و حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود./ 6884

مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان یزد

 

 

 

کلیدواژه ها: