مزایده فروش 280 متر تراورتن شیری رنگ

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/6/30 11:12 (418 نمایش)

به موجب مواد 113 الی 145 قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده اجرایی کلاسه 962559 در جهت استیفاء حقوق محکوم له نقی مقدار 280 متر مربع سنگ توقیف شده تراورتن شیری رنگ درجه 2 عباس آباد به مبلغ هر متر650/000 ریال جمعا به مبلغ182/000/000 ریال ارزیابی گردیده است و با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می رسند که نظریه کارشناس به عنوان قیمت پایه محسوب و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.

1-برنده مزایده می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس پرداخت یا همان روز به حساب دادگستری خرم اباد واریز و نود درصد باقیمانده حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ انجام مزایده پرداخت گردد و چنانچه برنده مزایده به هر علت از پیشنهاد خود منصرف شود و یا ظرف مهلت مقرر بهاء ملک مورد مزایده را نپردازد ده درصد پرداخت شده پس از کسر هزینه به نفع دولت ضبط می گردد.

2-طالبین می توانند 5روز قبل از انجام مزایده با دریافت مجوز از شعبه چهارم اجرای احکام مدنی خرم آباد از ملک مورد مزایده بازدید نمایند.

3-مزایده روز سه شنبه مورخ 96/7/11 راس ساعت 10 صبح با این پیش فرض که خریداران احتمالی قبلا با توجه به قانون اجرای احکام با دریافت مجوز از سنگ های مورد مزایده بازدیده توقیف شده در خیابان ستارخان بین هنر 7و 8 تحویل شخص امین به نام آقای سعید معظمی گودرزی می باشد مزایده در محل شعبه چهارم اجرای احکام مدنی واقع در بلوار شهید پژوهنده رو به روی تامین اجتماعی دادگستری خرم آباد برگزار می شود.

مشخصات سنگ های توقیف شده:سنگهای توقیف شده از نوع تراورتن شیری رنگ درجه 2 عباس آباد ابعاد 40 سانتیمتر عرض (طولی) بوده که اکثر پلاک ها به طور متوسط بالای 2 متر طول دارند.

دادورز شعبه چهارم اجرای احکام حقوقی شهرستان خرم آباد-موسوی

 

 

 

کلیدواژه ها: